SocLab

Fundacja

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. .

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna). Nasze cele realizowane są m.in. poprzez działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Naszą misją jest wdrażanie wiedzy z zakresu nauk społecznych do praktyki społecznej.

Celami Fundacji są:

1) Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego.

2) Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych, upowszechnianie partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.

3) Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna).

4) Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury, zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej, rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej.

5) Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną; wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości.

6) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Członkostwo w sieciach organizacji

Od stycznia 2013 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji – porozumienia organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, którego celem jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Od lutego 2013 roku jesteśmy członkami polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh – nieformalnej grupy ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce.

minilogo polskiej sieci

minilogo Fundacji

W marcu 2013 roku przystąpiliśmy do Creative Poland – partnerstwa polskiego przemysłu kreatywnego. Pracujemy przy rozwoju partnerstwa w województwie podlaskim.

Od kwietnia 2013 roku Fundacja przynależy do sieci „My Obywatele” – dobrowolnego porozumienia niezależnych i wewnętrznie demokratycznych stowarzyszeń wspierających kulturę aktywności społecznej oraz systemowe zwiększanie wpływu obywateli na decyzje publiczne.

Od października 2012 roku Fundacja prowadzi Regionalne Obserwatorium Kultury stanowiące węzeł w ogólnopolskim projekcie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.

Od października 2011 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

 

Sprawozdania finansowe Fundacji SocLab

Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za 2013 rok

– Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za 2012 rok

– Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za rok 2011

 

Sprawozdania merytoryczne Fundacji SocLab: