SocLab

Statut

Statut

Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez  Katarzynę Małgorzatę Sztop-Rutkowską, Radosława Oryszczyszyna, Agnieszkę Maszkowską, Łukasza Kiszkiela oraz Andrzeja Klimczuka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Joannę Nieścierowicz w kancelarii notarialnej w Białymstoku, adres, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 206,  w  dniu 9 sierpnia 2011.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą, w brzmieniu Fundacja „SocLab”.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z  innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla  fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1.       Celami   Fundacji są:

1)      Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego.

2)      Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych, upowszechnianie partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.

3)      Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna).

4)      Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury, zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej, rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej.

5)      Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną; wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości.

6)      Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi na podstawie stosownych umów i porozumień.

 

§ 7

 1.       Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową .

1)        Nieodpłatna działalność statutowa obejmuje:

a)      fundowanie stypendiów i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom za działania związane z realizacją celów Fundacji, w szczególności o charakterze naukowo-badawczym i społecznym,

b)      realizacja badań społecznych, przygotowywanie publikacji oraz raportów z badań,

c)      prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych, w tym: organizacja szkoleń, konferencji i seminariów,

d)      tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji celów statutowych Fundacji,

e)      kształtowanie debaty publicznej w dziedzinach zgodnych z działalnością Fundacji.

2)        Odpłatna działalność statutowa obejmuje:

a)      realizacja badań społecznych,

b)      przygotowywanie i wydawanie publikacji, w tym m.in. opracowań, analiz i ewaluacji,

c)      prowadzenie działań edukacyjnych w tym: organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, debat, targów oraz wizyt studyjnych,

d)      tworzenie i zarządzanie bazami danych,

e)      prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych oraz animacyjnych w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym prowadzenie szkoleń, doradztwa, kampanii społecznych,

f)        tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji idei propagowanych przez Fundację.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwóch tysięcy złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a)      odpłatnej działalności statutowej,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)      dochodów z majątku fundacji,

e)      odsetek bankowych,

f)        dochodów z działalności gospodarczej

g)      dotacji, subwencji i grantów osób prawnych.

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

3.      Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na  działalność statutową.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej  Zarządem.
 2. Funkcję doradczą pełni Rada Programowa.
 3. Fundatorzy mogą zostać członkami zarządu czy też innego organu i uczestniczyć w działaniach Fundacji na takich samych zasadach jak pozostali członkowie zarządu bądź innego organu.

 

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
 2. Kadencja Zarządu jest bezterminowa.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorzy.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

b)      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)      śmierci członka Zarządu.

d)      decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek Zarządu nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji.

5.  Nowych członków Zarządu powołuje Zarząd w drodze kooptacji.

6.  Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą, ale nie muszą być związane z  Fundacją stosunkiem pracy.

 

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

b)      realizacja celów statutowych Fundacji,

c)      opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d)      opracowywanie i uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, określanie struktury administracyjnej Fundacji, zatrudnianie pracowników oraz określanie zasad ich wynagradzania,

e)      powoływanie ciał doradczych, w tym Rady Programowej, określając w uchwale o powołaniu ich składu oraz sposobu i zakresu działania,

f)        podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      decydowanie o zmianach w statucie Fundacji, połączeniu z  inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek zarządu.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
 6. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Prezesa Zarządu Fundacji.

 

Rada Programowa

§ 14

 1. Radę Programową, zwaną dalej Radą, tworzą osoby wspierające cele Fundacji i przyczyniające się swoją ekspertyzą lub pracą do realizacji tych celów.
 2. Członkostwo w Radzie proponuje Prezes lub inny członek Zarządu przy akceptacji Zarządu.
 3. Rada liczy dowolną ilość członków.
 4. Rada wyraża swoją opinię na temat planów pracy Fundacji oraz realizacji celów statutowych przez Fundację, przedstawianych przez Zarząd. Rada wypracowuje wspólne stanowisko lub przedstawia indywidualne opinie jej Członków. Opinia Rady Programowej nie ma mocy prawnej.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek rezygnacji Członka lub decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 15

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub  w  razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o  zbliżonych celach.

 

Statut ze zmianami został przyjęty dnia  11.04.2014.