SocLab

Współpraca

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” uznaje współpracę za istotną wartość najlepszych projektów.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych podmiotów – organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej, uczelni wyższych, jednostek edukacyjnych i naukowych, przedsiębiorstw komercyjnych oraz obywateli i liderów społeczności lokalnych – do współdziałania w realizacji naszych celów statutowych.

Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w partnerstwach, koalicjach, sieciach i konsorcjach obejmujących działania badawcze, analityczne i edukacyjne oraz wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy i działalność pożytku publicznego. Prosimy o kontakt: [email protected].

*

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami internetowymi naszych partnerów:

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku został powołany w 1998 roku. Obecnie kształci około 400 studentów w trybie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, i około 200 w trybie niestacjonarnym. Ponadto, od roku akademickiego 2006/2007, uruchomione zostały uzupełniające studia magisterskie na kierunku Socjologia dla absolwentów kierunków humanistycznych pierwszego stopnia.

Sondaż Podlaski to firma zajmująca się realizacją badań społecznych i marketingowych. Współpracuje z największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firmą Millward Brown SMG/KRC – jest ośrodkiem realizującym dla jej potrzeb badania na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz z Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Sondaż Podlaski realizuje badania społeczne przy wykorzystaniu wszystkich znanych metod badań społecznych i mar­ketingowych. Wykonuje badania w indywidualnych gospodarstwach domowych, w firmach i instytucjach (szkołach i uczelniach) oraz w miejscach publicznych. Dysponuje dużą siecią pracowników, w skład której wchodzą doświadczeni badacze i ankieterzy.

Kreatywne-Podlasie

Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie to regionalna organizacja pozarządową z siedzibą w Białymstoku. Działa od 2008 roku w celu integrowania mieszkańców Podlasia wokół innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich. Członkami stowarzyszenia są uczniowie, a także studenci i absolwenci wyższych uczelni z całego regionu. Stowarzyszenie skupia osoby aktywne w życiu społecznym, kulturalnym i akademickim Podlasia.

Wszystko zaczęło się w 2008 roku. Wtedy pojawiła się idea Jasnej Strony Miasta. Jej celem było promowanie wartościowych ludzi w Białymstoku, a także promowanie ich twórczości. Z tej idei wykluła się Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok.

amicus

Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku przez zespół studentów i absolwentów uczelni wyższych, pracowników naukowych, działaczy kulturalnych, pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców. Przez kolejne lata działalności Towarzystwo Amicus realizowało zadania we współpracy z administracją publiczną; Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1998 roku oferuje profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objęło ponad 4 tysiące osób.

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 powstało w Białymstoku jesienią w 2009 roku. Zostało założone przez kilkanaście osób zaangażowanych w realizację różnorodnych przedsięwzięć dotyczących animacji kultury i dialogu międzykulturowego. Celami Stowarzyszenia 9/12 są między innymi: wspieranie i podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie kultury i ekologii, wyrównywania szans i poszanowania różnorodności, stwarzanie szans i pobudzanie do działań kreatywnych, a także zaszczepianie chęci do pracy nad rozwojem kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym oraz szerzenie idei międzykulturowości i poszanowania różnorodności.