SocLab

Zespół Fundacji

Zarząd Fundacji SocLab

Katarzyna Sztop-Rutkowska – Prezeska Zarządu Fundacji

Agnieszka Maszkowska – Wiceprezeska Zarządu Fundacji

Łukasz Kiszkiel – Członek Zarządu Fundacji

Maciej Białous – Członek Zarządu Fundacji

 

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Socjolożka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywstyki UwB, autorka publikacji na temat tożsamości narodowej, pamięci społecznej i stosunków polsko-żydowskich. Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej: jako  trener prowadzi autorskie warsztaty na ten temat zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jest absolwentką Szkoły Trenerów firmy Metrum oraz absolwentką Programu „Szkoła Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspert w zakresie m.in. konsultacji społecznych oraz diagnozowania sytuacji trzeciego sektora. Koordynatorka Techklubu Białystok. A w życiu prywatnym: mama Kuby i Mateusza; miłośniczka Białegostoku i Łodzi.

Agnieszka Maszkowska

Socjolog, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. W obszarze jej głównych zainteresowań jest współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym proces konsultacji społecznych i włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych. Trenerka, absolwentka szkół trenerskich: BAZA w Krakowie oraz kursu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, którego jest członkiem. Absolwentka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej. Jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. W czasie wolnym oddaje się pasji – tańcowi latynoamerykańskiemu.

Dr Łukasz Kiszkiel

Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Pracował w TNS OBOP na stanowisku market researcher’a w sektorze badań konsumenckich. Specjalizacja w badaniach wizerunku marki (35 projektów), badaniach komunikacji (17 projektów), badaniach segmentacyjnych (8 projektów). Odpowiedzialny za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (ilościowych): przygotowywanie projektu badawczego, dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań, przygotowywanie wniosków i rekomendacji, koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS, zarządzanie ogólnopolską siatką koordynatorów terenowych w IQS & Quant Group. Ekspert w badaniach ewaluacyjnych (m.in. projekt „Euro na kulturę”; badanie ewaluacyjne Punktu Informacyjnego „Europe Direct – Białystok” w zakresie działań komunikacyjnych i podnoszenia świadomości obywateli zgodnych z misją Europe Direct; badanie ewaluacyjne Kampanii na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski).

Dr Maciej Białous

Z wykształcenia socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, edukator w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami badania kultury, pamięci zbiorowej oraz socjologii filmu.

Współpracują z nami:

Dr Małgorzata Skowrońska

Socjolożka, doktor nauk społecznych, wykładowca w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Żywo zainteresowana jakościowymi badaniami nad dystansem społecznym i uprzedzeniami oraz badaniami kultury.

Dr hab. Jan Poleszczuk

Profesor UwB, Dyrektor Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB, kierownik Zakładu Metodologii Badań Społecznych i Statystyki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od lat specjalizuje się w badaniach społecznych i rynkowych, uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych (naukowych i komercyjnych), konsultant instytucji prywatnych i publicznych w zakresie projektowania badań, analizy wyników i implementacji. Jest również autorem wielu prac naukowych.

Dr Ireneusz Sadowski

Socjolog i statystyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wśród jego najważniejszych publikacji znajdują się książki „Kulturowe aspekty struktury społecznej” (2010, IFiS PAN) oraz „Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej” (2011, ISP PAN), dotycząca socjologicznych aspektów funkcjonowania samorządu lokalnego w województwie podlaskim. Publikował również m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Studiach Politycznych” i „Polish Sociological Review”. Kierownik i uczestnik kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, członek Zespołu do spraw Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2013-2014. Jego zainteresowania badawcze dotyczą teorii i badań kapitału społecznego, struktury społecznej, metodologii badań społecznych, funkcjonowania polskich instytucji publicznych oraz badań nad aktywnością obywatelską.

Dr Urszula Abłażewicz-Górnicka

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Socjologii Wielokulturowości. Zainteresowania naukowe: zróżnicowanie zasobów kapitału kulturowego i społecznego oraz przestrzennych aspektów marginalizacji i wykluczenia społecznego. Autorka i współautorka badań i publikacji z zakresu wymienionej problematyki. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Białostockiego Ośrodka Badań i Inicjatyw Społecznych.

Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska

Socjolog,obecnie zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UwB. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Od ponad 13 lat związana z badaniami rynku i opinii publicznej, pracowała w PBS Sopot, obecnie współpracuje z Millward Brown i Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk . Właścicielka firmy badawczej Sondaż Podlaski – brała udział w projektowaniu kilkuset projektów badawczych, koordynowała realizację kilku tysięcy projektów. Autorka książki: „Między jednostka a struktura społeczną” wydanej przez IFiS PAN.

Karolina Frąckiewicz

Socjolożka, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorantka. Uczestniczka badań nad integracją społeczną i autorka artykułów o tematyce wspólnotowości w społecznościach lokalnych. Od kilku lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, działających na rzecz młodzieży – w temacie edukacji globalnej – współprowadzenie warsztatów, informacji młodzieżowej, a także na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym, tworzyła audiodeskrypcję do dzieł plastycznych, videoartu, filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

Andrzej Klimczuk

Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Rozwoju Filantropii oraz Fundacji Dobra Sieć. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku stanowiącego węzeł w ogólnopolskim Obserwatorium Żywej Kultury. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej (m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21th Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012).