SocLab

Konsultacje społeczne… Strategia województwa 2020

Uwagi Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” do projektu „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”

lp.

część strategii, której dotyczy uwaga

(rozdział, podrozdział, punkt, nr strony)

zapis w projekcie strategii, którego dotyczy uwaga

treść uwagi – proponowany zapis

uzasadnienie uwagi/propozycja alternatywnego rozwiązania

CEL OPERACYJNY 1.4. KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO KATALIZATOR PROCESÓW ROZWOJOWYCH, str. 42 Sprawna administracja to nie tylko efektywne dysponowanie środkami publicznymi, ale przede wszystkim odwołanie się do wartości społeczeństwa obywatelskiego i zasady partnerstwa. Sprawna administracja to nie tylko efektywne dysponowanie środkami publicznymi, ale przede wszystkim wykorzystanie potencjału obywatelskiego i społecznego  mieszkańców województwa poprzez  powierzanie zadań organizacjom społecznym na zasadzie partnerstwa i subsydiarności. samo „odwołanie się do wartości społeczeństwa obywatelskiego i zasady  partnerstwa” nie stanowi o sprawności administracji. koniecznym jej elementem jest współpraca z organizacjami  społecznymi oraz zlecanie im zadań publicznych. ich kompetencja, jakość realizowanych przedsięwzięć i potencjał są gwarancją osiągnięcia założonych celów, a tym samym efektywnego dysponowania środkami Publicznymi. ignorowanie roli organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich – w kontekście głównych haseł strategii – równa się zaprzeczeniu idei przedsiębiorczości i otwartości.
GŁÓWNE KIERUNKI INTERWENCJI,  str.43 – Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich oraz wspieranie dialogu społecznego– Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego– Sprawna administracja

–  Poprawa skuteczności zarządzania regionalnego i lokalnego

– Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich oraz wspieranie dialogu społecznego– Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego– Sprawna administracja działająca na zasadzie partnerstwa i subsydiarności

–  Poprawa skuteczności zarządzania regionalnego i lokalnego

sprawność administracji wynika z umiejętnego zarządzania i włączania do realizacji zadań publicznych partnerów prywatnych i społecznych – tam, gdzie ich udział zapewnia wyższą jakość, efektywność, lepsze przygotowanie i większą skuteczność.
SYSTEM REALIZACJI. ZASADY REALIZACJI, str. 157 PARTNERSTWO – oznaczające współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacjiwspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Strategii, a także w monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział podmioty publiczne i prywatne, których decyzje mają największy wpływ na przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy włączani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach. PARTNERSTWO – oznaczające współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Strategii, a także w monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział podmioty publiczne prywatne i społeczne, których decyzje mają największy wpływ na przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy włączani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach. uwzględnienie jako partnerów jedynie podmiotów  publicznych i prywatnych prowadzi do pominięcia specyficznej grupy podmiotów prywatnych działających w interesie publicznym – tj. organizacji i inicjatyw społecznych. jest to krzywdzące, niezrozumiałe i przeczy dotychczasowej praktyce.  organizacje społeczne, w tym pozarządowe, są najważniejszym partnerem władz samorządowych i muszą mieć zapewniony udział We współuczestniczeniu i  współdecydowaniu w zakresie realizacji strategii na równorzędnych prawach z innymi podmiotami.