SocLab

Konsultacje społeczne… Program współpracy 2013

Uwagi do projektu „Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”

Propozycja zapisu

Uzasadnienie zapisu

Wprowadzenie zasady otwartości. W zapisach dotyczących wsparcia wydawnictw i publikacji np. „pomoc przy przygotowaniu istotnych dla Miasta wydawnictw organizacji i związków”, „”realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących” istotne powinno być podkreślenie publicznej dostępności tych publikacji. Przygotowane z publicznym wsparciem wydawnictwa i publikacje powinny być dostępne możliwie najszerszemu gronu odbiorców, a nie jedynie beneficjentom projektów i działań poszczególnych organizacji. Program powinien opierać się zatem także na zasadzie otwartości. Tym samym opracowane publikacje powinny być obligatoryjnie dostępnie w oparciu o chociażby Otwarte Licencje Creative Commons w wersjach elektronicznych (pliki .pdf) i rozpowszechniane w sieci Internet. W ten sposób skorzysta z nich więcej osób, będą stanowić promocje miasta i organizacji pozarządowych oraz pozwolą obywatelom na weryfikację projektów i działań.Otwarte licencje są współcześnie coraz częściej stosowane w nauce, edukacji i kulturze (zob. http://otwartanauka.pl/, http://koed.org.pl), jest też rekomendowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (http://ofop.eu/node/298).
Sprawozdania z realizacji zlecanych zadań publicznych jako element oceny realizacji Programu. Poszczególne organizacje pozarządowe, którym zostaną zlecona realizacja zadań publicznych powinny publicznie – także w wersji elektronicznej dostępnej w Internecie – udostępnić raport z wykorzystania wsparcia. Rozwiązanie to zwiększy przejrzystość działań i umożliwi ich ocenę przez obywateli. Będzie też służyć realizacji zasady jawności. Pozwoli też na pogłębienie informacji o działaniach i ich doskonalenie w przyszłości. Umożliwi rozwój Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kolejnych latach.
Szczegółowe informacje o wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu. Konsultowany dokument nie zawiera informacji o dokładnej wysokości środków na poszczególne zadania publiczne. W postanowieniach końcowych wskazano jedynie ogólną wysokość planowanej kwoty – jest to informacja zbyt ogólna i nie pozwala ocenić w jakim stopniu budżet Programu będzie wspierać poszczególne dziedziny. Wnioskujemy o podanie konkretnych wartości na wsparcie poszczególnych obszarów.
Wsparcie aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości, innowacyjności i działalności naukowej. Program pomija wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie takich istotnych kwestii jak: promocja zatrudniania, rozwój przedsiębiorczości, kształcenie przez całe życie oraz prowadzenie działalności innowacyjnej i naukowej.

Ważne jest wzmacnianie w ramach współpracy międzysektorowej potencjału Białegostoku jako miasta akademickiego.

Wsparcie turystyki i krajoznawstwa. Jednym z celów priorytetowych „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” jest wsparcie rozwoju kultury, sportu i turystyki. Uznano także, że w sferze kultury i turystyki Białystok cechuje niski poziom przedsiębiorczości. Zasadne jest zatem wsparcie zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w tym zakresie.Priorytetowymi zadaniami w obszarze turystyki i rekreacji mogą być m.in.:

– wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych, w tym opracowanie dokumentacji;

– organizacja turystyki aktywnej i kwalifikowanej;

– tworzenie i promocja markowych produktów turystycznych lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych;

– opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne miasta;

– szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

Upodmiotowienie grup mniejszościowych. Program choć opiera się na zasadzie równości to w zasadzie nie zawiera działań wspierających działalność na rzecz mniejszości narodowych. Trudno za takie zadanie uznać „pomoc w integracji mniejszości narodowych i etnicznych” w obszarze polityki społecznej.Zasadne jest zatem także wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na miasta Białystok.
Zadania nie w obszarze „kultury”, lecz „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Program zawiera zawężone pojęcie obszaru kultury. Proponujemy stosowanie zwrotu „zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.Priorytetowe zadania w tym obszarze powinny zostać poszerzone o:

– tworzenie i powiększanie kolekcji muzealnych;

– podnoszenie kwalifikacji kadry instytucji kultury Miasta;

– wspieranie projektów promujących i rozwijających dialog międzykulturowy;

– wspomaganie rozwoju kultury i sztuki.

Ocena realizacji Programu. Ocena powinna zostać poszerzona o ewaluację dotycząca efektów poszczególnych przedsięwzięć wspieranych w ramach Programu. Ewaluacja ta powinna być prowadzona przez podmioty zewnętrzne względem Urzędu Miejskiego w Białymstoku i organizacji pozarządowych wykonujących zlecone zadania.Wskaźniki oceny Programu mogą zostać poszerzone o następujące:

– liczba beneficjentów projektów w poszczególnych obszarach zadań publicznych;

– liczba partnerów (instytucjonalnych) zaangażowanych w realizację przedsięwzięć realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

– liczba wydawnictw i publikacji utworzonych lub prowadzonych w ramach przedsięwzięć, dostępnych w sieci;

– liczba baz danych utworzonych lub prowadzonych w ramach przedsięwzięć, dostępnych w sieci;

– liczba witryn internetowych utworzonych na potrzeby przedsięwzięć;

– liczba wejść na strony internetowe przedsięwzięć w ciągu miesiąca.

Priorytetowe zadania publiczne. Niezrozumiałe jest ujęcie w programie współpracy zadań w obszarze zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe nie jest ujęte w sferze zadań publicznych wyszczególnionych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród 33 rodzajów zadań wymienionych w ustawie, jest wiele obszarów niewymienionych w programie, których ujęcie byłoby odpowiedzią na działalność wielu organizacji w Białymstoku. Proponujemy ujęcie w programie obszaru działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.