SocLab

Konsultacje społeczne… Wieloletniego Programu…

Lp. Element Programu, którego dotyczy uwaga* wraz z podaniem numeru strony Treść zapisu z Programu, której dotyczy uwaga Uwaga /komentarz, propozycja zmiany lub uzupełnienia/ Uzasadnienie uwagi
1. UWARUNKOWANIA PRAWNE I OPIS PROCESU OPRACOWANIA I PRZYJĘCIA PLANU; s. 5 „Podziałania 7.1.3” Zapis: „Poddziałania 7.1.3” Błąd ortograficzny
2. UWAGA OGÓLNA; s. 26, 29, 42 Zwrot „ngo” Powinno być „NGO” Niekonsekwentne stosowanie skrótu. Niejasne jest też dlaczego wykorzystywany jest skrót angielskojęzyczny.
3. UWAGA OGÓLNA; s. 14, 15, 22, 23, 24-26, 29, 38, 41. Zwroty: „Podlasie”, „Podlasiu” Powinno być: „województwo podlaskie”. Określenie odnoszące się do potocznego. a nie administracyjnego określenia obszaru terytorialnego, którego dotyczy WPRES. „Podlasie” to określenie obszaru historycznego a nie nazwa aktualnie istniejącego województwa.
4. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI I REGIONALNYMI; s. 9-11. Zgodność z zapisami krajowych dokumentów strategicznych WPRES powinien również uwzględniać przyjętą 25.09.2012 przez Radę Ministrów „Strategię Rozwoju Kraju 2020”. Zasadne jest też uwzględnienie zapisów rządowego „Raportu Polska 2030” oraz projektów: „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030”, „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”, „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego”. Pominięcie celów i rekomendacji nowszych niż wskazane w WPRES krajowych dokumentów strategicznych związanych bezpośrednio z tematyką ekonomii społecznej.
5. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 13.  „http://www.obserwatorium.
up.podlasie.pl/
uploads/upload/obserwator_
gospodarczy_podlasia/
ObsGosp_Podl_I_
kw_2011.pdf”
„B. Plawgo, Obserwator gospodarczy podlasia. I kwartał 2011r., Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.” Niekonsekwentne cytowanie źródła. Ten sam dokument później jest opisywany jeszcze jako „Polskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Obserwator Gospodarczy Podlasia, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, I kwartał 2011.”
6. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 13-14. Ludność Należy uwzględnić prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego. WPRES dotyczy okresu 2013-2020. Przedstawiona w tym podrozdziale diagnoza bazuje zaś jedynie na niespójnych opisach wybranych danych demograficznych z lat 2005-2011, gdzie indziej zaś 2000-2009.
7. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 14-15. Aktywność zawodowa ludności Wydłużenie okresu diagnozy, uwzględnienie prognoz rynku pracy, Wnioskowanie na podstawie sytuacji na rynku pracy tylko w oparciu o dane z lat 2010-2011, iż odzwierciedla ona „trwałe i niekorzystne zjawiska na rynku pracy” jest znaczącym uproszczeniem. Nie wiadomo dlaczego w dalszej części opis dotyczy bądź lat 2004-2010, bądź 2004-2008. Te analizy powinny być przedstawione na wykresach a nie tylko w formie opisu tekstowego.
8. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 15. „Wskaźnika zatrudnienia” „Wskaźnik zatrudnienia” Błąd ortograficzny.
9. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 17. Ubóstwo Uszczegółowienie opisu „zagrożenia ubóstwem”. Diagnoza nie zawiera definicji ubóstwa. Nie jasne jest też czy opisano tu ubóstwo względne czy absolutne, czy jakiś inny jego typ.
10. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 17-18. Niepełnosprawność Uwzględnienie nowszych danych demograficznych. Użyto nieaktualnych danych z 2002 roku. Dostępne są nowsze dane chociażby z „Badania Stanu Zdrowia 2009”.
11. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.1.; s. 22-23. Rozwój przedsiębiorczości Wykorzystanie nowszych badań. Cytowane dane pochodzą z 1997 i 2003 roku – jeszcze sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej. W dodatku w ogóle nie uwzględniają właściwości przedsiębiorczości społecznej.
12. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.2.; s. 30. „ośrodki wsparcia przedsiębiorczości socjalnej (OWSS)” Niezbędne poprawienie skrótu. Użyty skrót wskazuje na „ośrodki wsparcia spółdzielczości socjalnej” a nie „przedsiębiorczości socjalnej”.
13. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.3.; s. 38. „brak jednorodnej wiedzy na temat liczebności podmiotów ekonomii społecznej w regionie wskutek braku bazy danych” Proponowany zapis: „brak jednorodnej wiedzy na temat liczebności podmiotów ekonomii społecznej w regionie wskutek braku systematycznie prowadzonych badań pozwalających na budowę spójnej bazy danych dotyczącej ekonomii i infrastruktury społecznej”. Brak wskazania czego dotyczyć i jak ma powstawać „baza danych”.
14. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.3.; s. 38. „powszechny brak zaufania wobec działań podejmowanych w sektorze ekonomii społecznej” Niezbędne doprecyzowanie. W analizie SWOT zaufanie do podmiotów ekonomii społecznej jest wskazane zarówno jako zagrożenie, jak i szansa. Nie jasne jest zatem nagłe postawienie jednoznacznego wniosku w podsumowaniu analizy SWOT.
15. DIAGNOZA OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 3.4.; s. 39. „niezrozumienie idei ekonomii społecznej (…) błędne wyobrażenia o ekonomii społecznej przez pejoratywny wydźwięk nazewnictwa” Niezbędne zaproponowanie definicji ekonomii społecznej. WPRES powinna zawierać propozycję definicji ekonomii społecznej, która umożliwiałaby przełamanie jej wskazanych negatywnych stereotypów. Tymczasem w charakterystyce sektora ekonomii społecznej autorzy WPRES (s. 24) unikając definicji posługują się uproszczeniem, które może utrzymywać i powielać wskazane w dalszej części dokumentu problemy zamiast je rozwiązywać.
16. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I POTRZEB OBSZARU 4.1.; s. 42. „Dystrybucja wiedzy i informacji na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu, m.in. poprzez (…) edukację w szkołach.” Prawidłowy zapis: „Dystrybucja wiedzy i informacji na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu, m.in. poprzez (…) edukację w szkołach i uczelniach wyższych.” Niespójność względem zaproponowanych w dalszej części dokumentu wskaźników. Zasadne jest też wskazanie na możliwość utworzenia kierunków studiów podyplomowych związanych z ekonomią społeczną lub zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej.
17. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I POTRZEB OBSZARU 4.1.; s. 45. „Cel 2. Usamodzielnienie się przedsiębiorstw społecznych i podniesienie jakości działań” Zasadne jest wprowadzenie wparcia w dostępie podmiotów ekonomii społecznej do nowych technologii cyfrowych – dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej oraz wsparcia w szkoleniach z jej obsługi oraz jej utrzymania i wykorzystywania. Zignorowanie w WPRES uwarunkowań rozwoju gospodarki cyfrowej – elektronicznej, e-usług i e-administracji oraz zjawiska wykluczenia cyfrowego podmiotów ekonomii społecznej i ich klientów.
18. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I POTRZEB OBSZARU 4.1.; s. 45. „dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i doręczeniowych” Poprawny zapis: „dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych” Błąd ortograficzny.
19. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROGRAMU; s. 47. „dane dotyczące rozwoju ekonomii społecznej na podstawie wskaźników WPRES oraz KPRES” Brak wyjaśnienia skrótu – także na początku dokumentu. Nie wiadomo czy KPRES to „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” czy coś innego.
20. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU; s. 54. „Wspieranie rozwoju działających przedsiębiorstw społecznych” Wprowadzenie harmonogramu interwencji. Pominięcie określenia harmonogramu realizacji interwencji.