SocLab

Konsultacje społeczne… Programu współpracy Województwa 2013

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/strona/punkt/)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1. R.II, paragraf 3., s.3 oraz R. III, s. 3-4 Zignorowanie zrównoważonego rozwoju jako celu i zasady współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi Program współpracy w całości odnosi się do celu jakim jest „rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych”. Dokument wskazuje głównie na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych. Całkowicie zaś ignoruje się tematykę osiągania rozwoju środowiskowego oraz ochrony środowiska. Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rozwój kraju, w tym województwa powinien uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, a przez to umożliwiać zaspokajanie potrzeb nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń.
2. R. III, s. 3, paragraf 3 Niejasne i szerokie sformułowanie zasady efektywności W opisie zasady wskazuje się na uwzględnianie „kryterium racjonalności i efektywności” choć zasada odnosi się tylko do efektywności. Racjonalność i efektywność zostały tu zatem potraktowane jako synonimy, a nie są to pojęcia tożsame. Ponadto brakuje uzasadnienia dlaczego akurat kryterium efektywności powinno mieć zastosowanie we współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi. Przykładowo według „Wytycznych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013” wypracowanymi przez Krajową Jednostkę Oceny ewaluacja powinna obejmować kryteria skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości. Ich szczegółowe omówienie zawiera chociażby następująca publikacja: A. Hryniewicka (red.), „Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej”, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.
3. R. III, s. 5, paragraf 6 Zawężony zakres dialogu obywatelskiego Według zapisu dialog obywatelski będzie odnosić się do „dyskusji i debat o tematyce społecznej”. Określenie to pomija zupełnie fakt, iż w R.2 s.3 p. 4. Za cel współpracy określono kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Województwie. Tym samym dialog obywatelski powinien obejmować raczej tematykę społeczno-gospodarczą. Ponadto niejasne jest dlaczego dialog zostaje zawężony do organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu województwa – zasadne jest uwzględnienie również regionalnych podmiotów społecznej odpowiedzialności biznesu co umożliwiłoby nie tylko promocję tej tematyki, ale też usprawniłoby tworzenie trójsektorowych partnerstw lokalnych.
4. R.V, s. 4, paragraf 8 Formą współpracy może być dofinansowanie wkładu własnego organizacji, polegającego na wsparciu ze środków budżetu samorządu wkładu organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest niezbędny Jest to niezwykle ważny sposób wsparcia organizacji pozarządowych w ich staraniach o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność. Bardzo często brak odpowiedniego wkładu własnego uniemożliwia aplikowanie o granty z funduszy europejskich. Jest to jedna z podstawowych barier rozwojowych organizacji w województwie podlaskim (wynika to m.in. z lokalnego raportu „Diagnoza organizacji pozarządowych. Badania socjologiczne w mieście Białystok i powiecie białostockim”, Białystok 2011).
5. R.V, s. 5, paragraf 9, ust. 3 Usunąć zapis ”w miarę potrzeby” ze sformułowania: „tworzenia, w miarę potrzeby wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym lub inicjatywnym” Słowa te są zbędne.
6. R. VI poszerzenie obszarów współpracy o: 1/ wsparcie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2/ ekologię oraz 3/ działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. Wydaje się być słuszne, aby włączyć w zakres współpracy również wsparcie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania(Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ust. 1). Warto podkreślać i wzmacniać zwłaszcza w ramach współpracy międzysektorowej potencjał Białegostoku jako miasta akademickiego. Społeczność akademicka w rozwoju województwa podlaskiego ma kluczowe znaczenie.Ekologia– Ujęcie tego obszaru jako kluczowego czynnika zrównoważonego rozwoju, niezbędne jest również w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Województwo podlaskie, którego jednym z kluczowych bogactw jest przyroda, powinno również w tym zakresie współpracować z trzecim sektorem.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. – program nie przewiduje dodatkowych działań mających na celu rozwój organizacji pozarządowych w województwie, w tym realizację programów szkoleniowych, konkursów etc.
7. R. VI, s. 6, paragraf 1 Zawężony zakres współpracy w ramach pomocy społecznej Istotne powinno być uwzględnienie organizacji działalności szkoleniowej. Brakuje też wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
8. R. VI, s. 6, paragraf 2 Zawężony zakres współpracy w obszarze ochrony i promocji zdrowia W związku ze starzeniem się ludności województwa za zasadne powinno uznać się włączenie jako odrębnego obszaru działań prewencyjno-promocyjnych w zakresie przygotowania do starości osób młodych i dorosłych oraz realizacji programów na rzecz aktywnego starzenia się wśród osób starszych.
9. R. VI, s. 7, paragraf 3 Zbyt wąski zakres wspierania działań na rzecz niepełnosprawnych Dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych kluczowa jest aktywność na rynku pracy. Stąd zawężenie wsparcia do zwiększonego „dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku” jest nieuzasadnione. Należałoby podkreślić wsparcie zarówno różnych form ekonomii społecznej z udziałem osób niepełnosprawnych, jak również innych form aktywizacji zawodowej tych osób (np. warsztaty zawodowe, podwyższanie poziomu skolaryzacji, zdobywanie umiejętności zawodowych, edukacja nieformalna).Dodatkowo wsparcia z pewnością potrzebują szkoły/klasy integracyjne– tutaj wciąż jest zbyt mało środków na inicjowanie, pogłębianie integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych.
10. R. VI, s. 7, paragraf 4 Zawężony zakres współpracy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wątpliwe jest wspieranie publikacji wydawniczych bez określenia czy mogą mieć komercyjny czy niekomercyjny charakter. Dla porównania w p.7 d) w obszarze turystyki i krajoznawstwa wspierane będą wyłącznie wydawnictwa niekomercyjne. W obszarze kultury ustalanie to zostało pominięte.Istotne powinno być również uwzględnienie wspieranie programów szkolenia kadr kultury, promocji uczestnictwa w kulturze wśród osób dorosłych oraz wsparcie dla programów edukacji medialnej, edukacji pozazawodowej osób starszych i edukacji międzypokoleniowej.
11. R. VI, paragraf 10, podpunkty 3,4,5,6 Błędy w numeracji punktów.Podpunkty 3,4,5,6 zawierają ogólnikowe zapisy na temat zadań przewidzianych do realizacji w ramach obszarów: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, działania na rzecz mniejszości narodowych Brak skonkretyzowania zapisów tych punktów powoduje niejasność co do obszarów współpracy, czym różni się od pozostałych obszarów opisanych w sposób bardziej przejrzysty.
12. R. XI, paragraf 18 Postuluje się dodać zapis mówiący o konieczności przygotowania sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczenie go na stronie internetowej urzędu w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Zapis odnosi się do standardów konsultacji, które mówią o konieczności upowszechniania wyników konsultacji społecznych.
13. R. X, s. 10 Sposób oceny realizacji programu Brak informacji o podmiotach prowadzących ewaluację. Czy będzie ją sporządzać Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi? Czy też instytucja zewnętrzna? Czy też zespół z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych?
14. R. XII, paragraf 19 Brak opisu procedury powoływania członków komisji konkursowych. Postuluje się włączenie opisu procedury powoływania członków komisji konkursowych do programu współpracy.

Kontakt

Fundacja Laboratorium
Badań i Działań Społecznych „SocLab”
ul. Zwierzyniecka 17/16
15-312 Białystok
e-mail: [email protected]
www.soclab.org.pl