Celem badań było ustalenie liczby i typu wydarzeń kulturalnych odbywających się w Białymstoku, wskazanie, jakie czynniki wpływają na konstruowanie oferty kulturalnej, w jaki sposób jest promowana, jak oceniają ją jej odbiorcy i twórcy oraz w jakim stopniu koresponduje ona z potrzebami i stylami uczestnictwa w kulturze mieszkańców Białegostoku.
W badaniach zastosowano zróżnicowane metody i techniki badawcze: (1) analiza kalendarza wydarzeń kulturalnych w Białymstoku, (2) analiza wniosków konkursowych o dofinansowanie działań kulturalnych z lat 2009–2013, składanych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (3) analiza stron internetowych instytucji kultury oraz ich aktywności na portalach społecznościowych, (4) 12 pogłębionych wywiadów grupowych z uczestnikami wydarzeń kulturalnych, osobami nie uczestniczącymi oraz twórcami oferty kulturalnej.

Termin realizacji: IV-X 2014

Grantodawca: Urząd Miejski w Białymstoku

Link: Raport