Badanie ilościowe przeprowadzone techniką CATI na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Białegostoku dotyczące postaw tolerancji. Projekt miał charakter diagnostyczny i w założeniu stanowił pilotaż systemowego rozwiązania, obejmującego okresowy pomiar postaw mieszkańców miasta w zakresie tolerancji. Służył do projektowania efektywnych i opartych na faktach, systemowych działań przeciwdziałających postawom ksenofobii i nietolerancji wśród mieszkańców.

Termin realizacji: 2013

Grantodawca: Urząd Miejski w Białymstoku

Raport – link