Głównym celem badania była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców Gminy Wasilków w zakresie kultury. Badanie objęło analizę statystyk publicznych i dokumentów oficjalnych, wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony ze 173 mieszkańcami gminy, 10 indywidualnych oraz 3 grupowe wywiady pogłębione z osobami szczególnie zaangażowanymi w życie kulturalne gminy. Na zakończenie badania przeprowadzono warsztat, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane animacją kultury na poziomie lokalnym. Jego celem była nie tylko analiza obszaru kultury, ale również zmotywowanie uczestników do podjęcia działań sieciujących i rozwijających ofertę kulturalną.

Efektem badania był zawierający część diagnostyczną, wnioski i rekomendacje raport dostępny w wersji cyfrowej.

Termin realizacji: IV-V 2016

Zamawiający: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Link: Raport