Celem diagnozy było wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej poprzez dostarczenie aktualnej i pogłębionej analizy regionalnej współpracy transgranicznej prowadzonej przez takie podmioty jak: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i szkoły wyższe w województwie podlaskim.

W realizacji diagnozy wykorzystano techniki jakościowe i ilościowe tj:
Analiza danych zastanych; badanie PAPI na populacji generalnej tj. wśród wszystkich urzędów gmin i urzędów miejskich w województwie podlaskim z osobami posiadającymi wiedzę nt. realizowanej współpracy międzynarodowej, barier i szans jej rozwoju (N=118);  ankiety CAWI z pozostałymi podmiotami nie ujętymi w badaniu PAPI tj.: organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi (n=36).

Dodatkowo przeprowadzono 35 wywiadów pogłębionych w podziale ze względu na typ instytucji: urzędy gminy (10 wywiadów); organizacje pozarządowe (10 wywiadów); przedsiębiorstwa (10 wywiadów); uczelnie wyższe (5 wywiadów) oraz analizę benchmarkingu.

Termin realizacji: 2013

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.

Raport – link