Skip to content

Fundacja SocLab powołuje Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim

Województwo podlaskie jest regionem, w którym rozwój kultury powinien stać się jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego rozwój, atrakcyjność turystyczną, dobrobyt oraz jakość życia mieszkańców. Nasz region jest kojarzony w Polsce, Europie i świecie właśnie ze powodu unikalnej specyfiki kulturowej, której potencjał wciąż nie jest do końca wykorzystywany.

Cele Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku:
– Tworzenie regularnie aktualizowanego, rzetelnego i pełnego banku wiedzy o kulturze w regionie, tworzonego za pomocą zróżnicowanych metod pozyskiwania danych;
– Aktywne, twórcze i merytoryczne włączenie się w budowanie strategii rozwoju kultury na szczeblu regionalnym;
– Kreowanie wokół Regionalnego Obserwatorium Kultury otwartego środowiska ekspertów i atmosfery sprzyjającej rozwojowi kultury;
– Podsuwanie praktycznych rekomendacji dla osób, instytucji i innych podmiotów zajmujących się kulturą;
– Sprzyjanie współoddziaływaniu kultury na inne sfery życia społecznego, takie jak procesy partycypacyjne, przemysły kreatywne, przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu, demokracja obywatelska i inne;
– Stałe monitorowanie nowych trendów w rozwoju kultury.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. Fundację założyli pracownicy i absolwenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od września 2012 roku Fundacja należy do „Wspóltury” – nieformalnej sieci współpracy instytucji działających na rzecz kultury i sztuki w województwie podlaskim. Obecnie Fundacja prowadzi badania na temat kapitału kulturowego regionu („Diagnoza partycypacji uczestnictwa w kulturze”). Regionalne Obserwatorium Kultury stanowi węzeł w ogólnopolskim projekcie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Więcej informacji: www.soclab.org.pl

Kontakt:
Prezes Zarządu SocLab, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, tel. 601155546
Wiceprezes Zarządu SocLab, Andrzej Klimczuk, tel. 506567665
e-mail: soclab@soclab.org.pl

Białystok, 11.10.2012

* Informacja prasowa do pobrania

 

Udostępnij