Skip to content

Kultura w woj. podlaskim – nowy raport

„Diagnoza kultury w województwie podlaskim” to najnowszy raport badawczy opracowany przez zespół Fundacji SocLab.

Badanie, które było podstawą jego opracowania, zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako wstępny etap prac nad dokumentem strategicznym poświęconym rozwojowi kultury w regionie w trzeciej dekadzie XXI wieku. W założeniu, badanie miało mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, a więc być użyteczne do tworzenia i wdrażania polityk publicznych służących rozwojowi sektora kultury i poprawie jakości życia mieszkańców – uczestników życia kulturalnego.

Autorzy skierowali więc uwagę na kilka podstawowych obszarów problemowych. Po pierwsze, istotne było ustalenie nierówności wskaźników kultury w regionie oraz ich możliwych przyczyn. Po drugie, przyjrzenie się subiektywnej ocenie oferty kulturalnej przez mieszkańców województwa oraz obiektywnym nierównościom w dostępie do pewnych jej elementów. Po trzecie, zbadanie subregionalnej czy lokalnej specyfiki życia kulturalnego w zróżnicowanym kulturowo regionie, jakim jest województwo podlaskie. Po czwarte, scharakteryzowanie kondycji regionalnych instytucji kultury.

Raport został współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Diagnoza kultury w województwie podlaskim”.

Raport do pobrania:

https://soclab.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Diagnoza-kultury-w-województwie-podlaskim-2.pdf

 

 

Udostępnij