Celem badania było zbadanie stanu partycypacji publicznej z uwzględnieniem zwłaszcza procesów konsultacji społecznych. Badaniami zostały objęte wszystkie gminy województwa podlaskiego. Było ono prowadzone w dwóch etapach:

  • analizowanie statutów gmin pod kątem zapisów na temat partycypacji obywatelskiej (w tym konsultacji społecznych) oraz uchwał dotyczących zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Zbadano również wykorzystanie w gminach województwa podlaskiego takich form partycypacji obywatelskiej, jak: referendum, budżet partycypacyjny, fundusz sołecki oraz obywatelska inicjatywa uchwałodawcza;
  • badanie kwestionariuszowe CATI z przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego.

Termin realizacji: 2014

Grantodawca:  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu “Laboratorium Obywatelskie – II edycja”

Raport – link