Skip to content

Prezeska Fundacji SocLab dr Katarzyna Sztop-Rutkowska wiceprzewodniczącą Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 1 kwietnia br. dr Katarzyna Sztop-Rutkowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego nominację członkowską do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka. Jednocześnie została wybrana wiceprzewodniczącą Rady.

Do zadań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o samorządowych i rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu, w tym wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa podlaskiego;
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego;
– zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach, wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
– tworzenie we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.

Udostępnij