Główne cele Obserwatorium Żywej Kultury to:

  1. stworzenie ogólnopolskiej sieci badawczej, w postaci współpracujących ze sobą zespołów badawczych (zwanych dalej Węzłami Regionalnymi) monitorującej stan kultury w kraju, w tym: realizacja wspólnego programu badań diagnostycznych ( badanie „Mapa Wiedzy i Niewiedzy o województwie”; badanie „Monitoring wydarzeń kulturalnych w województwie”) i programu podtrzymywania istniejących oraz tworzenia nowych baz danych;
  2. powstanie 4 portali internetowych służących prezentacji wyników pracy sieci (3 wojewódzkich i 1 centralnego).

System daje podstawy do monitorowania polityki kulturalnej na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz wspierania debaty publicznej o kulturze. Dane Obserwatorium Żywej Kultury są dostępne za pośrednictwem serwisu Moja Polis, który jest administrowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Serwis pozwala na przeglądanie danych i ich prezentację na mapach, wykresach, w tabelach i rankingach.
Fundacja Soclab koordynowała prace w województwie podlaskim w ramach ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury.

Projekt przeprowadzony w latach 2013-2014, finansowany ze środków Partnerzy: Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza; Instytut Kultury Miejskiej – Gdańsk, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – Olsztyn, Stowarzyszenie Klon/Jawor – zespół MOJA POLIS, Instytut Teatralny, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Czasopismo „Societas/Communitas”.

Termin realizacji: 2013-2014

Grantodawcy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Link: strona OŻK