Skip to content

Akcja Masz Głos

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami.

Jej organizatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego, która współpracuje z partnerami w regionach – koordynatorem regionalnym w województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim od 2019 roku jest Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Do kogo adresowana jest akcja:

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne i organizacje społeczne, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, rady rodziców, szkolne koła zainteresowań, kluby sportowe, komisje i rady dialogu obywatelskiego, rady pożytku publicznego, rady młodzieżowe, młodzieżowe strajki klimatyczne, rady seniorów, sołectwa, lokalne media, rady parafialne, Ochotnicze Straże Pożarne, itp.

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowi, prezydenci).

“Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” – Aleksander Smolar, wieloletni Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, doradca Zarządu Fundacji.

Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do ponad tysiąca miast i wsi w całej Polsce.

Akcja Masz Głos jest skierowana do wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w swojej społeczności, np:

 • tworzyć miejsca do spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej (np. dla młodzieży),
 • organizować aktywności dla seniorów,
 • dbać o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami,
 • aktywizować kobiety,
 • prowadzić działania pomocowe dla uchodźczyń i uchodźców,
 • działać na rzecz ekologii i klimatu,
 • działać na rzecz dziedzictwa kulturowego i przemysłowego,
 • wprowadzić bądź ulepszyć budżet obywatelski lub fundusz sołecki,
 • przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu i brakom odpowiedniej infrastruktury drogowej

Uczestnicy akcji Masz Głos otrzymują całkowicie bezpłatną pomoc przy wprowadzaniu zmian w swoich miejscowościach:

 • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych,
 • bieżącą pomoc (telefony, e-maile) koordynatorów w prowadzeniu działań, tworzeniu planu działania, dobieraniu metod działania, w angażowaniu władz lokalnych i mieszkańców, inspiracje i pomysły jak rozwiązać problem,
 • wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi: udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów,
 • wsparcie prawne,
 • możliwość działania pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logo,
 • wizyty lokalne koordynatorów u uczestników, możliwość udziału koordynatorów w wybranych debatach publicznych, spotkaniach,
 • możliwość udziału w wizytach studyjnych,
 • wprowadzić bądź ulepszyć budżet obywatelski lub fundusz sołecki,
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskich
 • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami,
 • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna), promocyjnych (m.in. afisze, wlepki, ulotki, plakaty), webinariów na stronie maszglos.pl,
 • mikrogrant (do 600 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami,
 • promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl,
 • współpracę ze środowiskiem otwartych na współpracę z mieszkańcami samorządowców z Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego,
 • szansę na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.

Podstawowe wsparcie w akcji Masz Głos to praca w grupach regionalnych. Grupami kierują koordynatorzy, z którymi uczestnicy pracują nad planami i realizacją działań społecznych, diagnozowaniem lokalnych potrzeb, współpracą z władzami lokalnymi itp.

Partnerzy

Akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z:

Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów