Skip to content

E-citizen

E-citizen – effective inclusion through e-governance services

 

Cele, założenia i główne działania projektowe

Projekt E-citizen – effective inclusion through e-governance services, dotyczył wymiany praktyk między organizacjami z różnych krajów, w zakresie efektywnego włączania obywateli w proces projektowania i rozwijania e-usług przez administrację lokalną i regionalną.

Wyszliśmy z założenia, że w dzisiejszych cyfrowych czasach istnieje coraz więcej możliwości zaangażowania obywateli w e-usługi. Władze lokalne i regionalne coraz częściej oferują swoim mieszkańcom różnego rodzaju aplikacje i platformy wirtualne, mające ułatwić dostęp do usług administracyjnych. Zależy im też na tym, by instytucje publiczne przestały być postrzegane jako wrogie mieszkańcom, utrudniające im codzienne życie i załatwianie spraw administracyjnych. Co więcej, często w ramach takich e-usług istnieje możliwość uczestnictwa, np. w konsultacjach społecznych czy w różnych formach partycypacji obywatelskiej.

Niestety, oferta ta jest wciąż niewystarczająco dopasowana do kompetencji mieszkańców, zwłaszcza osób o niższych kompetencjach cyfrowych. Ze względu na brak skutecznych i powszechnych sposobów uczenia się jak korzystać z usług e-administracji, ta część społeczeństwa jest jeszcze bardziej wykluczona społecznie. Z tego powodu projekt dotyczył też kwestii włączenia społecznego poprzez wykorzystanie otwartych i innowacyjnych praktyk związanych z nowymi technologiami. Tak aby wykorzystać ideę e-administracji jako narzędzia do bardziej efektywnej integracji społecznej obywateli w różnych krajach.

Naszym celem było wybranie i opisanie dobrych praktyk w zakresie efektywnego nauczania osób dorosłych i korzystania z usług e-administracji, szczególnie osób z niższymi kompetencjami edukacyjnymi.

Podczas międzynarodowych spotkań projektowych w Polsce, Czechach, Hiszpanii i Turcji wymienialiśmy się doświadczeniami, poznaliśmy dobre praktyki i wypracowaliśmy rekomendacje do e-booka. Z kolei pomiędzy spotkaniami, podczas pracy w swoich krajach i każda z organizacji przeprowadziła spotkania z mieszkańcami na temat e-usług. W ramach projektu współpracowaliśmy z urzędami, np. badając doświadczenia użytkowników już istniejących e-usług i opracowując plan działań ich ulepszenia. W działania związane z testowaniem zaangażowanych zostało ponad 600 osób, w szczególności o mniejszych umiejętnościach informatycznych, w tym: osoby starsze, mieszkańcy obszarów wiejskich czy migranci.

Jednym z najważniejszych efektów naszych działań była efektywna wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi i współpracującymi instytucjami na temat tego, jak angażować obywateli i zachęcać ich do korzystania z usług e-administracji. Dzięki tym działaniom powstał e-book zatytułowany: „E-GOVERNMENT CLOSER TO THE PEOPLE”. Główne zagadnienia poruszane w tej publikacji to: czym jest idea e-governance, czy i jak systemy e-administracji są wykorzystywane w praktyce oraz opisy dobrych praktyk.

Realizacja działań projektowych: wrzesień 2017 – kwiecień 2019

Partnerzy projektu

DILERSUR ANDALUCIA E.A., S.L., Granada, Hiszpania
GLAFKA s.r.o., Praha, Czechy
T.C.Duzce Valiligi, Turcja

Linki do materiałów

Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...