Skip to content

Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie

Celem projektu było zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetu partycypacyjnego w 8 szkołach woj. podlaskiego oraz wzmocnienie jakości praktycznej edukacji obywatelskiej. Podstawowe założenie projektu opierało się na koncepcji edukacji obywatelskiej jako edukacji praktycznej, w której zaangażowana młodzież i cała społeczność szkolna, uczestniczą w procesie współdecydowania o wybranym aspekcie w funkcjonowaniu swojej szkoły, wzorując się na idei budżetu partycypacyjnego.

Wstępnym krokiem do tego były szkolenia wyjazdowe dla uczniów i nauczycieli, przekazujące konkretną wiedzę o budżecie partycypacyjnym oraz możliwych formach wspierania młodzieży w ich aktywności społecznej. Na dalszym etapie projektu, przeszkoleni nauczyciele i uczniowie przy wsparciu specjalistów z organizacji realizujących projekt przygotowywali i przeprowadzali szkolne budżety partycypacyjne, starając się w jak największym stopniu angażować całą społeczność szkolną w prowadzony proces. Ostatnią częścią projektu było Forum Edukacji Obywatelskiej, której celem było podsumowanie rezultatów projektu, a także przekazanie inspirującej wiedzy na temat pozaformalnej edukacji obywatelskiej oraz zachęcenie młodzieży do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym m.in. w organizacjach pozarządowych.

 

W ramach projektu

  • Zorganizowano szkolenia i warsztaty dla osób przygotowujących do wdrożenia w szkołach budżetów partycypacyjnych, w tym z zakresu tutoringu dla nauczycieli oraz kompetencji społecznych takich jak współpraca i komunikacja oraz umiejętności debat publicznych dla uczniów
  • Przeprowadzono w każdej ze szkół biorącej udział w projekcie, proces szkolnego budżetu partycypacyjnego
  • Zorganizowano Forum Edukacji Obywatelskiej, na którym zostały podsumowane cele i rezultaty projektu
  • Przeprowadzono lekcje w szkołach dla samorządów szkolnych na temat budżetu partycypacyjnego, a następnie młodzież zrealizowała lekcje rówieśnicze
  • Zrealizowano łącznie 10 projektów zgłoszonych przez młodzież w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego o łącznej wartości 26 tys. zł
  • Aktywnie rozwija się grupa na Facebooku (Szkolne budżety partycypacyjne)
  • Wzrosły kompetencje społeczne uczniów, takie jak umiejętność współpracy w zespole, komunikacji, argumentowania, słuchania
  • Wzrosła wiedza na temat mechanizmu współdecydowania jakim jest budżet obywatelski

Termin realizacji: sierpień 2021 – czerwiec 2022

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Otwarta Edukacja, która służyła pomocą merytoryczną i organizacyjną. W projekcie uczestniczyły następujące szkoły:

Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Fundacja SocLab oraz Fundacja Otwarta Edukacja rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Akcelerator aktywności obywatelskiej” (FIO...