Celem badań było zdiagnozowanie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej oraz wypracowanie adekwatnych rekomendacji na podstawie zgromadzonych wyników. W badaniach terenowych posłużyliśmy się zarówno metodami ilościowymi (PAPI, N=400), jak i jakościowymi (3 FGI), stosując triangulację technik i danych. Dodatkowo zostało włączone badanie Desk Research, w ramach którego analizie poddano regionalne i miejskie dokumenty strategiczne i opracowania na temat osób starszych w Białymstoku oraz w województwie podlaskim.

Termin realizacji: 2014

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu “Seniorzy partycypują” (Program ASOS)

Link: Raport