Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

W lipcu 2012 roku Andrzej Klimczuk, wiceprezes zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, został wybrany do reprezentowania organizacji w ramach projektu „Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000” jako ekspert ds. polityki społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej.

Projekt jest realizowany przez Europejską Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Celem prac zespołu ekspertów ds. polityki społecznej i polityki gospodarczej jest określenie i analiza uwarunkowań rozwojowych obszarów funkcjonalnych Pojezierza Suwalskiego oraz Puszczy Knyszyńskiej na potrzeby opracowania Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Analizy będą prowadzone podczas warsztatów moderowanych na podstawie badań i ekspertyz powstałych w ramach Projektu.

Więcej informacji o projekcie zawiera strona www.natura2000.efort.pl

.

Usługi Informacyjne i Doradcze

Usługi z tego zakresu kierujemy w szczególności do instytucji, organizacji pozarządowych i partnerów biznesowych zainteresowanych unowocześnieniem, poszerzeniem lub zmianą prowadzonej działalności. Udzielamy odpowiedzi na pytania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, współpracy z instytucjami naukowymi, rozwoju społeczności lokalnych, zdobywania wiedzy i umiejętności. Udzielamy pomocy w określaniu celów strategicznych, lepszym wykorzystywaniu dostępnych zasobów oraz wzmacnianiu kompetencji przywódczych.

W szczególności proponujemy:
– monitoring ofert funduszy i programów grantowych,
– identyfikację potencjału i potrzeb,
– doradztwo przy opracowywaniu projektów,
– pozyskiwanie partnerów projektowych,
– infobrokering – wyszukiwanie, selekcja, weryfikacja informacji
– rozpoznanie dobrych praktyk w interesującym zakresie tematycznym,
– monitoring mediów,
– specjalistyczne szkolenia, seminaria, warsztaty, gry szkoleniowe,
– analizę interesariuszy oraz realizację wśród nich badań,
– animowanie procesów generowania innowacji z udziałem interesariuszy.

Zobacz również:
Analizy i Ekspertyzy
Badania