Wspieramy współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w Łomży

Od maja do października 2015 roku wspieraliśmy proces tworzenia w Łomży podstawowego dokumentu określającego współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi czyli rocznego programu współpracy. Bardzo zależało nam na tym, by dokument ten nie był tylko konsultowany, ale od początku tworzony przez wszystkie zainteresowane podmioty. W Łomży została więc utworzona międzysektorowa grupa robocza. W jej skład wchodzili: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i radni. Ważnymi partnerami w pracach były Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Federacja dla Łomży. Aktywne były również inne organizacje, których przedstawiciele regularnie przychodzili na spotkania. Ze strony urzędu bardzo wspierała proces p. Anna Sobocińska, która zajmuje się kontaktem z lokalnymi organizacjami. Prace grupy były moderowane przez moderatora Fundacji SocLab (Ewa Jasińska). Proces rozpoczął się wspólną diagnozą dotychczasowej współpracy. Diagnoza miała charakter jakościowy (dyskusja podczas spotkania nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z 2014) oraz ilościowy (ankiety). Kolejne spotkania dotyczyły: przedmiotu, celów oraz zasad współpracy, pozafinansowym i finansowym formom współpracy, wskaźników oceny realizacji programu. Wspólnie wypracowany projekt został poddany konsultacjom społecznym.Continue reading

Budżet Obywatelski w Wasilkowie

Od maja 2015 r. Fundacja SocLab współpracuje z Gminą Wasilków w przygotowaniu i przeprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Praca składa się z kilku etapów: szkolenia, partycypacyjnego przygotowania uchwały i regulaminu, wdrożenia oraz ewaluacji. Powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego podczas 4 spotkań w okresie maj-czerwiec 2015 r. przy udziale moderatorów i doradców Fundacji opracował zasady realizacji budżetu w Gminie. Projekt regulaminu był następnie konsultowany z mieszkańcami poprzez możliwość wnoszenia uwag w siedzibie Urzędu, podczas lokalnego festynu oraz za pomocą portalu www.konsultacje.soclab.org.pl i ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską. Fundacja wspierała Urząd na etapie informowania mieszkańców o budżecie obywatelskim, m.in. moderując spotkanie poświęcone prezentacji publicznej złożonych propozycji projektów. Dopełnieniem całego procesu będzie przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego rekomendacje przydatne do organizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Wasilkowie.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

DSC_0009_Custom

DEBATA OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY – Białystok. Łomża.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”  zaprasza na seminaria oraz debaty pod nazwą

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Są to kolejne z czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą się odbywać na terenie województwa podlaskiego. Dostarczą one uczestnikom  wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Debaty odbędą się:

12 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Białymstoku (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Sala 117, I piętro)

oraz

18 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Łomży (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża, ul. Akademicka 14
Sala Senatu)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby z terenu powiatu białostockiego, sokólskiego, monieckiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego oraz Białegostoku i Łomży.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Debata w Łomży jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomży.

Partnerem debaty w Łomży jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia do uczestnictwa  zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok wraz ze wskazaniem miejsca debaty najpóźniej do dnia 10.03.2015 r. (debata w Białymstoku) lub do dnia 16.03.2015 r. (debata w Łomży).

Informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Szczegółowy program debaty w Białymstoku

Szczegółowy program debaty w Łomży

Wydarzenie stanowi część projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Honorowy patronat:        Logo-Podlaski-żubr-Wojewoda    logo lomza

 

Seminarium jest realizowane w ramach programu Laboratorium Obywatelskie, prowadzonego przez Fundację „SocLab” od 2013 roku. Jego celem jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystaniu z innych form partycypacji, jak  również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

W ramach programu Laboratorium Obywatelskie dotychczas zrealizowano następujące przedsięwzięcia na rzecz partycypacji obywatelskiej w województwie podlaskim: szkolenia, publikacje dla szerokiego grona odbiorców, portal internetowy do konsultacji społecznych z bazą wiedzy na ten temat, wsparcie białostockiego samorządu w procesie partycypacyjnego tworzenia rocznego programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi, warsztaty ewaluacyjne budżetu obywatelskiego w Białymstoku w 2013 roku, prowadzenie Szkoły Partycypacji kształcącej animatorów partycypacji publicznej, warsztaty dla młodzieży na temat budżetu partycypacyjnego, badania i publikacje.

W 2015 roku zostaną podjęte kolejne działania, wśród nich m. in.: rozbudowa portalu do konsultacji, organizacja debat regionalnych na temat partycypacji, przeprowadzenie modelowych procesów konsultacyjnych w województwie  oraz  działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Białymstoku, skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego.

Szkoła Partycypacji – przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że przedłużamy nabór uczestników do Szkoły Partycypacji do czwartku 30.10.2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj: https://soclab.org.pl/?p=2152

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

Szkoła Partycypacji – rekrutacja!

Fundacja SocLab zaprasza na pierwszą w województwie podlaskim „Szkołę Partycypacji”!

Udział w niej umożliwi Ci:

– nabycie pogłębionej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej

– zdobycie umiejętności, by od wiedzy przejść do działania

– spotkanie się z otwartymi, pełnymi entuzjazmu i chętnymi do współpracy praktykami partycypacji

– nabycie doświadczenia poprzez udział w modelowych konsultacjach społecznych
w województwie podlaskim

Uczestnicy/ uczestniczki

Szkoła skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, urzędników, przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych z województwa podlaskiego, którzy chcą w twórczy sposób uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, budować dobrą kulturę współpracy między mieszkańcami a samorządem.

Program Szkoły

Program Szkoły Partycypacji oparty jest o trzy podstawowe zasady:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI – nie robimy tylko wykładów, ale będziemy pracować warsztatowo; zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy jednocześnie są praktykami partycypacji

WSPÓŁPRACA – chcemy budować wojewódzką sieć praktyków partycypacji. Chcemy współpracować z absolwentami szkoły i tworzyć z nimi nowe pomysły i projekty.

PRAKTYKA – uczestnicy Szkoły Partycypacji będą mieli wyjątkową możliwość wypróbowania swojej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzonych przez Fundację SocLab procesów partycypacji
(np. konsultacji społecznych) w gminach województwa podlaskiego. Razem będziemy tworzyć modelowe rozwiązania dla działań partycypacyjnych dla wybranych gmin.

Tematy spotkań w Szkole Partycypacji:

narzędzia i techniki partycypacji,
konsultacje społeczne (od planowania do ewaluacji),
metody badań społecznych przydatne w partycypacji,
partnerstwa lokalne,
animacja lokalna,
nowe media w partycypacji,
podstawy pracy warsztatowej

Logistyka

Szkolenie trwa 100 godzin lekcyjnych, tj. 5 zjazdów w następujących terminach:

07-09.11.2014

05-07.12.2014

16-18.01.2015

20-22.02.2015

20-22.03.2015

Miejsce szkolenia: 15 km od Białegostoku

Liczba uczestników: 16 osób

Dodatkowe informacje

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne, noclegi i wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się do udziału w Szkole Partycypacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy na dysk twardy  (formularz_zgłoszeniowy_do pobrania), wypełnić w dowolnej przeglądarce plików PDF, a następnie wysłać go na adres: soclab@soclab.org.pl do 24.10.2014 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole Partycypacji określa Regulamin (pobierz).

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

 

Szkolenie dla SENIORÓW – Jak mogę współdecydować o swoim mieście?

Fundacja SocLab zaprasza seniorów i seniorki (osoby po 60 roku życia) na szkolenie pt.: JAK MOGĘ WSPÓŁDECYDOWAĆ O SWOIM MIEŚCIE? 

Co będzie na szkoleniu?
Ostatnio pojawiło się wiele nowych zagadnień, które wymagają wyjaśnienia prostym, zrozumiałym językiem. Są to np. budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, wolontariat, informacja publiczna. Na szkoleniu opowiemy i wspólnie przećwiczymy, jak z takich form korzystać.

SZKOLENIE… aby WIEDZIEĆ, DZIAŁAĆ i ZMIENIAĆ!

Szkolenie odbędzie się 24 września 2014 r. (środa) o godzinie 12.00 przy ul. Cieszyńskiej 3A lok. 416 i potrwa 3 godziny z przerwą na ciastko, kawę lub herbatę. Zapewniamy miłą atmosferę, oprócz nauki także gry tematyczne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz ekotorbę.

Osoba prowadząca: Bożena Bednarek
Warsztaty są skierowane do osób powyżej 60 roku życia.

A dodatkowo: Uczestnicy szkolenia mają pierwszeństwo udziału w dwudniowym wyjeździe do Gdyni, planowanym w II połowie października. Będzie to okazja do przyjrzenia się działaniom, w które angażują się seniorzy w Trójmieście.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab, ul. Cieszyńska 3A lok. 402, Białystok, www.soclab.org.pl
Zgłaszać się można telefonicznie – pod numerem +48 731 205 213 lub mailowo: a.maszkowska@soclab.org.pl podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

SENIORKO I SENIORZE! WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ!

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web

Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich.Continue reading

Konferencja „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA – decyzje bliższe ludziom”

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab”oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zapraszają na konferencję „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA – decyzje bliższe ludziom”, która odbędzie się 22 października 2013 r. w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115

Konferencja stworzy przestrzeń do słuchania i wymiany doświadczeń w zakresie konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego i innych form angażowania obywateli w życie publiczne. Do udziału zaprosiliśmy bowiem wielu praktyków działań obywatelskich – osób działających zarówno w samorządzie, jak też w organizacjach pozarządowych, którzy podzielą się dobrymi praktykami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 18.10.2013 r.

Patronat medialny:
Polskie Radio Białystok
Gazeta Wyborcza Białystok
Opieka medialna:
TVP Białystok

Dodatkowe informacje o konferencji można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213

Program_konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy!     

Platforma Fundacji SocLab do konsultacji społecznych

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

lab_obywatelskie_logo