Budżet Obywatelski w Wasilkowie

Od maja 2015 r. Fundacja SocLab współpracuje z Gminą Wasilków w przygotowaniu i przeprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Praca składa się z kilku etapów: szkolenia, partycypacyjnego przygotowania uchwały i regulaminu, wdrożenia oraz ewaluacji. Powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego podczas 4 spotkań w okresie maj-czerwiec 2015 r. przy udziale moderatorów i doradców Fundacji opracował zasady realizacji budżetu w Gminie. Projekt regulaminu był następnie konsultowany z mieszkańcami poprzez możliwość wnoszenia uwag w siedzibie Urzędu, podczas lokalnego festynu oraz za pomocą portalu www.konsultacje.soclab.org.pl i ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską. Fundacja wspierała Urząd na etapie informowania mieszkańców o budżecie obywatelskim, m.in. moderując spotkanie poświęcone prezentacji publicznej złożonych propozycji projektów. Dopełnieniem całego procesu będzie przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego rekomendacje przydatne do organizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Wasilkowie.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

DSC_0009_Custom

Pierwsze spotkanie w Łomży – diagnoza współpracy samorządu z organizacjami

Fundacja „SocLab”
oraz
Urząd Miejski w Łomży wraz  z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego
zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe na spotkanie rozpoczynające wspólne tworzenie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.

W maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. W efekcie pracy grupy roboczej powstanie ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

 Wspólna praca nad programem zacznie się od spotkania podsumowującego dotychczasową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Będzie to okazja do porozmawiania na temat poprzedniego rocznego programu współpracy, dobrych stron współpracy i tego, co jeszcze należy poprawić.

Spotkanie odbędzie się 22 maja (piątek) w godzinach 16.00-19.00, w sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8.

 Informację o przyjściu na spotkanie prosimy potwierdzić p. Annie Sobocińskiej z Urzędu Miejskiego w Łomży – tel. 86 216 24 63 lub mejlowo ngo@um.lomza.pl

Serdecznie zapraszamy!

 lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolorlogo lomza

mapa interaktywna

Debata OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY w Suwałkach

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”  zaprasza na seminarium oraz debatę pod nazwą

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów

Jest to pierwsza z cyklu czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą się odbywac na terenie województwa podlaskiego.

Pierwsza debata odbędzie się

27 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w Suwałkach (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby szczególnie z terenu powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Seminarium dostarczy uczestnikom debat wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Zgłoszenie do uczestnictwa zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 24.02.2015 r.

Informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Szczegółowy program

Wydarzenie stanowi część projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Honorowy patronat:        Logo-Podlaski-żubr-Wojewoda 

 

 

Szkoła Partycypacji – przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że przedłużamy nabór uczestników do Szkoły Partycypacji do czwartku 30.10.2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj: https://soclab.org.pl/?p=2152

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

Kadra Szkoły Partycypacji

lab_obywatelskie_logo

Jan Herbst Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat w Stowarzyszeniu Klon/Jawor zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadził także badania podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Jeden ze współtwórców serwisu www.mojapolis.pl. Współpracował m.in. Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Dzieci im. E. Komeńskiego i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, a także Instytutem Statystki Kościoła Katolickiego. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W Stoczni zajmuje się m.in. projektowaniem i nadzorem merytorycznym nad przedsięwzięciami badawczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej i społeczności lokalnych.

Ewa Jasińska Trenerka organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z 30-letnim stażem pracy. Kwalifikacje edukacyjne potwierdzone uzyskaniem certyfikatu „Trener III stopnia”. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu: edukacji środowiskowej, komunikacji społecznej, budowania partnerstw lokalnych, animacji współpracy środowiskowej; budowania wizerunku organizacji/ Public Relations, definiowania potrzeb i problemów instytucji środowiskowych, metodologii kształcenia dorosłych. Doradca zawodowy i certyfikowana trenerka programów aktywizacji zawodowej: Spadochron; Metoda Hiszpańska; Miasteczko Zawodów. Współautorka i koordynatorka Programu Dialog, realizowanego w Polsce w latach 1992-1997. Współzałożycielka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, obecnie jej V-ce Prezeska i ekspert Programu „Decydujmy Razem”, „Programu Rozwoju Bibliotek”, wdrażania metody Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) w instytucjach integracji i pomocy społecznej  w Polsce. Inicjator i moderator sieci rzecznictwa (m.in. w latach 2009- 2010 platformy wymiany doświadczeń  instytucji pomocy społecznej na Podlasiu i w Wielkopolsce). Od 2011 roku animatorka Podlaskiej Sieci Pozarządowej, od 2013 roku członek Prezydium Sieci. Autorka programów i publikacji dot. aktywizacji społeczności lokalnej, m.in. kobiet wiejskich,  sołtysek,  animatorów i liderów społeczności lokalnych. Współzałożycielka i animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (członka Sieci SPLOT).

Agnieszka Maszkowska Socjolog, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. W obszarze jej głównych zainteresowań jest współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym proces konsultacji społecznych i włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych. Trenerka, absolwentka szkół trenerskich: BAZA w Krakowie oraz kursu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, którego jest członkiem. Prowadzi szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej, zarządzania projektami POKL, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.

Maria Nowak Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2013 badaczka w projektach społecznych poświęconych zagadnieniom rynku pracy i konsultacjom wokół rewitalizacji przestrzeni miejskich. Pracuje w „Stoczni” w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską seniorów, upowszechnianiem wiedzy na temat dobrych praktyk procesów partycypacyjnych, redakcją portalu www.partycypacjaobywatelska.pl, doradztwem przy organizacji takich procesów (m.in. podczas spacerów badawczych z seniorami w Gdyni – edycja II), organizacją seminariów poświęconych różnym aspektom partycypacji i prowadzeniem szkoleń.

Łukasz Ostrowski Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizował także projekty dla domów kultury. W Stoczni zajmuje się głównie planowaniem i realizacją ewaluacji, ale przede wszystkim pokazywaniem jakie pożytki przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych.

Maria Perchuć Członkini działającego w ramach „Stoczni” Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, podejmującego działania na rzecz gromadzenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami partycypacyjnymi wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych. W ramach prac zespołu Laboratorium współprowadzi m.in. portal www.partycypacjaobywatelska.pl i organizuje otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji. Prowadzi także różnego rodzaju procesy partycypacyjne, jak np. pierwszy w Polsce panel obywatelski i spacery badawcze z osobami starszymi w Gdyni, oraz szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Starzyk Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma doświadczenie z jakościowymi badaniami marketingowymi (SMG/KRC Millward Brown). Koordynowała i realizowała procesy badawcze przy użyciu różnorodnych technik, obsługując tym samym dużych klientów z zakresu FMCG, jak i innych sektorów rynku. Zajmowała się także partycypacją obywatelską, a obecnie głównie planowaniem i realizacją badań społecznych.

Katarzyna Sztop-Rutkowska Pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, socjolożka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Socjologii UwB. Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej i społeczeństwa obywatelskiego: jako trenerka prowadzi autorskie warsztaty na te tematy. Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum. Jest zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspert w zakresie partycypacji obywatelskiej. Obecnie jest m.in. koordynatorką regionalną w ramach projektu badawczego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”.

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

Szkoła Partycypacji – rekrutacja!

Fundacja SocLab zaprasza na pierwszą w województwie podlaskim „Szkołę Partycypacji”!

Udział w niej umożliwi Ci:

– nabycie pogłębionej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej

– zdobycie umiejętności, by od wiedzy przejść do działania

– spotkanie się z otwartymi, pełnymi entuzjazmu i chętnymi do współpracy praktykami partycypacji

– nabycie doświadczenia poprzez udział w modelowych konsultacjach społecznych
w województwie podlaskim

Uczestnicy/ uczestniczki

Szkoła skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, urzędników, przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych z województwa podlaskiego, którzy chcą w twórczy sposób uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, budować dobrą kulturę współpracy między mieszkańcami a samorządem.

Program Szkoły

Program Szkoły Partycypacji oparty jest o trzy podstawowe zasady:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI – nie robimy tylko wykładów, ale będziemy pracować warsztatowo; zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy jednocześnie są praktykami partycypacji

WSPÓŁPRACA – chcemy budować wojewódzką sieć praktyków partycypacji. Chcemy współpracować z absolwentami szkoły i tworzyć z nimi nowe pomysły i projekty.

PRAKTYKA – uczestnicy Szkoły Partycypacji będą mieli wyjątkową możliwość wypróbowania swojej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzonych przez Fundację SocLab procesów partycypacji
(np. konsultacji społecznych) w gminach województwa podlaskiego. Razem będziemy tworzyć modelowe rozwiązania dla działań partycypacyjnych dla wybranych gmin.

Tematy spotkań w Szkole Partycypacji:

narzędzia i techniki partycypacji,
konsultacje społeczne (od planowania do ewaluacji),
metody badań społecznych przydatne w partycypacji,
partnerstwa lokalne,
animacja lokalna,
nowe media w partycypacji,
podstawy pracy warsztatowej

Logistyka

Szkolenie trwa 100 godzin lekcyjnych, tj. 5 zjazdów w następujących terminach:

07-09.11.2014

05-07.12.2014

16-18.01.2015

20-22.02.2015

20-22.03.2015

Miejsce szkolenia: 15 km od Białegostoku

Liczba uczestników: 16 osób

Dodatkowe informacje

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne, noclegi i wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się do udziału w Szkole Partycypacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy na dysk twardy  (formularz_zgłoszeniowy_do pobrania), wypełnić w dowolnej przeglądarce plików PDF, a następnie wysłać go na adres: soclab@soclab.org.pl do 24.10.2014 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole Partycypacji określa Regulamin (pobierz).

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

 

Budżet partycypacyjny – warsztaty dla uczniów szkół średnich w Białymstoku

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach na temat budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), które od października 2014 r. do marca 2015 r. odbywać się będą w Białymstoku w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” realizowanego przez Fundację SocLab w Białymstoku.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów szkół średnich z terenu miasta Białegostoku z ideą i zasadami budżetu partycypacyjnego oraz z zasadami funkcjonowania budżetu miasta. Ma to służyć zwiększeniu zainteresowania młodych ludzi udziałem w życiu publicznym oraz zachęcić do aktywnego włączenia się w proces budżetu partycypacyjnego, który od dwóch lat jest wdrażany w Białymstoku. Od bieżącego roku w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego uczestniczyć może również młodzież od 16 roku życia.

W ramach projektu w każdej z 4 szkół, które zostaną wybrane do udziału w projekcie, przeprowadzimy cykl warsztatów składający się z 3 spotkań (każde spotkanie po 2 godziny lekcyjne) dla jednej grupy uczniów (min. 20 osób).

W programie szkolenia znajdują się następujące zagadnienia: geneza budżetu partycypacyjnego – idea i jego główne założenia, budżet partycypacyjny w Białymstoku – możliwości dla mieszkańców, jaki wpływ na budżet miasta mają obywatele?, jak przygotować dobrą diagnozę potrzeb?, praktyczny warsztat tworzenia wniosków do budżetu partycypacyjnego.

Szkolenia będą prowadzone w szkołach przez trenerów i ekspertów posiadających niezbędną wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego oraz umiejętności pracy z młodzieżą, z wykorzystaniem ciekawych, aktywizujących metod, np. gier planszowych. Uczniowie otrzymają materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, ekotorba).

Zgłoszenie do udziału należy wysłać mailem na adres: a.maszkowska@soclab.org.pl do dnia 3.10.2014 r.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia są bezpłatne.

W razie pytań, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Maszkowską (tel. 731205213, email: a.maszkowska@soclab.org.pl)

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

 

Laboratorium Obywatelskie – II edycja

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego możemy realizować kolejną, poszerzoną o wiele nowych działań edycję naszego programu Laboratorium Obywatelskie.Tym razem zaczęliśmy od badań stanu partycypacji w naszym województwie, nad którymi obecnie pracujemy. Zwieńczeniem będzie raport oraz poradnik dla gmin, gdzie zawrzemy praktyczne podpowiedzi, jak prowadzić procesy partycypacyjne.Wkrótce rozpoczniemy też nabór chętnych osób do zostania animatorami partycypacji obywatelskiej (Szkoła Partycypacji). Będziemy również prowadzić warsztaty w szkołach ponadgminazjalnych z tematyki budżetu partycypacyjnego. W 2015 roku podejmiemy kolejne działania, służące zwiększaniu udziału mieszkańców w życiu publicznym. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u!

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

FIO_MPiPS_logo1       logotyp wojewóztwa

Szkolenia o partycypacji obywatelskiej w projekcie „Laboratorium Obywatelskie”

Szkolenia o tematyce partycypacji obywatelskiej trwały w okresie od września do grudnia 2013 r. Obejmowały zróżnicowaną tematykę, począwszy od odrobiny teorii związanej z partycypacją, poprzez praktyczne aspekty związane z konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim, funduszem sołeckim, a zakończywszy na mało dotychczas rozpowszechnionej inicjatywie lokalnej. Przeprowadziliśmy 10 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie blisko 150 osób – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy, nauczyciele, dziennikarze oraz aktywni mieszkańcy. W każdej z grup szkoleniowych, przeważały nieco inne zagadnienia.

W Łomży analizowaliśmy szczegółowo m.in. fundusz sołecki, dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie. Przypatrywaliśmy się dobrym praktykom konsultacji społecznych.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Edycie Zawojskiej ze Starostwa Powiatowego w Łomży.

2013-09-24 12.29.16 2013-09-24 10.10.47 2013-09-24 10.10.31

Na warsztatach w Michałowie sporo uwagi poświęciliśmy m.in. funduszowi sołeckiemu oraz inicjatywie lokalnej, jako sposobom aktywizacji społecznej mieszkańców w małych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Ewie Palinowskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

2013-10-02 09.41.172013-10-02 09.41.332013-10-02 09.41.27 

W Suwałkach byliśmy dwukrotnie. Pierwsze szkolenie skoncentrowane było na warunkach i zasadach udanej partycypacji, m.in. otwartej komunikacji na linii urząd – obywatele. Analizowaliśmy mankamenty prowadzonych procesów konsultacyjnych.

2013-10-29 12.04.25 2013-10-29 12.03.05 2013-10-29 12.02.02

Drugie szkolenie zdominował temat budżetu obywatelskiego, ze względu na aktualne dążenia władz Suwałk do wprowadzenia tego narzędzia do polityki miejskiej.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Centrum Trójki w Suwałkach.

2013-11-15 12.03.05 2013-11-15 12.02.32

Szkolenia w Białymstoku zgromadziły studentów administracji publicznej, nauczycieli akademickich oraz osoby, które na co dzień pracują w urzędach gminy i powiatu. Dzięki temu mieliśmy możliwość dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi konsultacji społecznych w różnych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Pani dr Małgorzacie Wenclik z Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

2013-11-05 11.19.50 2013-11-05 11.20.04 2013-11-05 11.18.43

Przeprowadziliśmy również szkolenie w gminie Piątnica, gdzie uczestnikami były osoby zaangażowane w działalność pozarządową. Tematy poruszane na szkoleniu oscylowały wokół barier, które uniemożliwiają dialog społeczny, będący podstawą udanej partycypacji obywatelskiej. Zastanawialiśmy się również nad korzyściami wynikającymi z funduszu sołeckiego.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Krzysztofowi Kozickiemu i Pani Hannie Nicińskiej ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica.

2013-12-02 11.08.50 2013-12-02 11.08.39

W Grajewie uczestnicy szkolenia skoncentrowani byli przede wszystkim na budżecie obywatelskim, który będzie wdrożony w Grajewie w 2014 roku. Analiza różnych przykładów BO w Polsce, pozwoliła określić na co warto zwrócić szczególną uwagę, realizując założone działania.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Tomaszowi Dudzińskiemu z Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

IMG_7658

/fot. T.Dudziński/

Warsztaty w Hajnówce zgromadziły przedstawicieli organizacji społecznych oraz urzędników i radnych. Tematem wiodącym były konsultacje społeczne – warunki udanego procesu oraz dobre praktyki.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Pawłowi Wołkowyckiemu ze Stowarzyszenia „Europartner” AKIE.

2013-12-17 09.57.24 2013-12-17 09.57.07 2013-12-17 09.56.58

Przeprowadziliśmy również szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, którzy w wykonywanej pracy są odpowiedzialni m.in. za organizację konsultacji społecznych. Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy na temat niezbędnych zasad i etapów konsultacji. Omawialiśmy sposoby na promocję konsultacji społecznych i zwiększanie frekwencji w procesie, w tym wybrane techniki konsultacji.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani dr Elizie Szadkowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2013-12-19 12.35.26

/Fotografowała:  A.Maszkowska/

W wielu miejscach, w których byliśmy, uczestnicy szkoleń po raz pierwszy mieli okazję dyskutować oraz poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną. Podczas warsztatów mieli okazję przekonać, że partycypacja jest możliwa oraz może być skuteczna i ciekawa. przeprowadzony przez nas cykl szkoleń wskazał na ogromną potrzebę edukacji w zakresie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – zarówno administracji samorządowej, jak również mieszkańców.

Szkolenia były realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poradnik Obywatelski

Poniżej prezentujemy krótkie artykuły przybliżające zagadnienia z zakresu partycypacji społecznej. Były one  publikowane w prasie codziennej w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie”.

Organizacje pozarządowe. Kilka ważnych powodów by w nich działać.  Pobierz PDF

artykul1- ngo

Budżet partycypacyjny czyli współdecydowanie o finansach miasta. Pobierz PDF

artykul2- bo

Konsultacje społeczne czyli sposób za zabranie głosu w ważnej sprawie. Pobierz PDF

artykul3-konsultacje

Wolontariat. Volontarius znaczy dobrowolny.  Pobierz PDF

artykul4-wolontariat

Zmiany w dostępie do informacji publicznej. Pobierz PDF

artykul5-dip

Fundusz sołecki – fundusz blisko mieszkańców. Pobierz PDF

artykul6 - fundusz solecki

Referendum lokalne. Jakie zmiany proponuje prezydent? Pobierz PDF

artykul7- referendum

Inicjatywa lokalna. Wspólna budowa małej społeczności.  Pobierz PDF

artykul8-il

Jakiego budżetu obywatelskiego chcemy w Białymstoku?

Zapraszamy do konsultowania dokumentu prezentującego założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli: białostockich organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miasta Białegostoku podczas warsztatów partycypacyjnych zainicjowanych i moderowanych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Odbyły się trzy czterogodzinne spotkania w okresie od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r. Wzięło w nich udział ponad 20 osób.
Etapem wstępnym warsztatów była refleksja dotycząca przebiegu tegorocznej – pierwszej w Białymstoku – edycji budżetu obywatelskiego. Sformułowanie ocen poszczególnych etapów realizacji budżetu pozwoliło na wypracowanie postulatów, które w opinii członków grupy roboczej, mogą się przyczynić do efektywnego wdrażania procesu w kolejnych latach.
Kolejnym elementem warsztatów była analiza podobnych procesów obywatelskiego współdecydowania w innych miastach, w szczególności w Łodzi. Zaproszeni eksperci z Łodzi dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w kontekście poszczególnych postulatów proponowanych przez grupę roboczą.
Na tej podstawie, w toku intensywnej dyskusji opartej na rzeczowych argumentach, wypracowano założenia, dotyczące ośmiu obszarów procesu:
1/ Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego
2/ Harmonogram
3/ Informacja, edukacja i promocja.
4/ Rodzaj wniosków
5/ Procedura zgłaszania wniosków
6/ Ocena wniosków
7/ Głosowanie
8/ Monitoring i ewaluacja.
Szereg dyskusji dotyczył sfery wartości, które powinny przenikać cały proces, dlatego też założenia poprzedza opis najważniejszych zasad wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem. Są to w szczególności: zasada zaufania, partnerstwa i partycypacji, dialogu społecznego, deliberacji, unikania konfliktu interesów, jawności i dostępności.

Zapraszamy do konsultacji dokumentu na platformie konsultacyjnej Fundacji Soclab: http://www.konsultacje.soclab.org.pl/

Zakładka: aktualne konsultacje
Czekamy na wasze uwagi, pomysły, sugestie zmian do 22.12. 2013 do godziny 24.00

Propozycja_założeń_budżetu obywatelskiego 2015

Konsultacje są częścią projektu Fundacji SocLab „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 plakat mały

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim!

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim! 

www.konsultacje.soclab.org.pl

Portal daje możliwość prowadzenia konsultacji społecznych przez internet. Powstał w celu włączenia jak najszerszego grona obywateli i obywatelek do dyskusji nad aktami prawnymi, dokumentami oraz działaniami administracji publicznej czy instytucji, które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych.

Instytucja, które zechce skorzystać z dodatkowego kanału komunikacji z obywatelami, jakim jest portal konsultacyjny, może zamieścić dokument do konsultacji na portalu na określony czas i uzyskać opinie od zainteresowanych środowisk.

Zachęcamy instytucje, w tym szczególnie samorządy lokalne województwa podlaskiego, do zamieszczania dokumentów do konsultacji na naszym portalu, by w ten sposób ułatwiać dostęp do dyskutowanych dokumentów mieszkańcom i poszerzać grono odbiorców procesu konsultacji. Rzetelna i dostępna informacja oraz możliwość zabrania głosu sprawią, że podjęte przez władzę decyzje będą bardziej akceptowane – zgodnie z hasłem naszego portalu – DECYZJE BLIŻSZE LUDZIOM.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego do zabierania głosu za pośrednictwem naszego portalu w sprawach, które dotyczą Ciebie, Twojej społeczności lokalnej, organizacji, w której działasz, Twoich zainteresowań.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną:

email: konsultacje@soclab.org.pl

lub

pod numerem telefonu +48 731 205 213

 

 

 

 

 

 

Portal powstał w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Szkolenia na temat partycypacji obywatelskiej w województwie podlaskim

Fundacja SocLab zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących partycypacji obywatelskiej. W ramach projektu Laboratorium Obywatelskie zorganizujemy 10 szkoleń w gminach/powiatach województwa podlaskiego w okresie od września do grudnia 2013 r. Chcemy dotrzeć z informacjami na temat idei partycypacji obywatelskiej i wiedzą dotyczącą różnych możliwych jej form do bardzo szerokiego grona odbiorców: urzędników, radnych, członków/członkiń organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego. Dlatego zależy nam na tym, by w grupach szkoleniowych znalazły się osoby z różnych sektorów – zarówno samorządowego, jak i pozarządowego oraz biznesu.

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie form partycypacji
publicznej, w szczególności poznanie narzędzi takich jak np.: konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, fundusz sołecki oraz zachęcenie do wdrażania tych form zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień (8 godzin x 45 minut)

Miejsce szkolenia:
w dowolnym miejscu określonym przez Zgłaszającego

Liczba uczestników:
15 osób

Dodatkowe informacje:
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera oraz materiały szkoleniowe, promocyjne i catering.

Zachęcamy samorządy lokalne, organizacje pozarządowe lub lokalnych liderów do zgłoszenia chęci udziału w warsztatach poprzez wypełnienie FORMULARZA i
– przesyłanie go na adres email: a.maszkowska@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok
– lub kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48731205213.
do dnia 30 września 2013 r.

Informacje o projekcie Laboratorium Obywatelskie: https://soclab.org.pl/?tag=laboratorium-obywatelskie

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Fundacji SocLab

FIO_MPiPS_logo1

Projekt Laboratorium Obywatelskie jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Warsztaty partycypacyjne 26 lipca

Zachęcamy do udziału w grupie roboczej ds. Programu współpracy. Następne spotkanie już w piątek!

Fundacja „SocLab” w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) organizuje kolejne spotkanie grupy roboczej ds. Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Najbliższe spotkanie grupy roboczej odbędzie się 26 lipca w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/ 1 w godzinach 12.00 -15.00 (z możliwością pracy do godz. 16.00). Temat spotkania: obszary współpracy i zadania priorytetowe. Będziemy pracować nad  nowymi propozycjami przygotowanymi przez departamenty Urzędu Miejskiego w  Białymstoku.
Spotkanie moderuje dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – Prezeska Zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Zainteresowanych, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do zgłaszania swoich uwag, sugestii do Programu współpracy na rok 2014 pocztą elektroniczną na adres Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku: centrum@um.bialystok.pl lub na adres Fundacji „SocLab”  soclab@soclab.org.pl.

*

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu Fundacji SocLab „Laboratorium Obywatelskie”. Partnerzy projektu: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

lab_obywatelskie_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Organizator:

158029_208168719254252_1332300513_n

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Białymstoku.

logowschodzacybialystok

Warsztaty partycypacyjne 9 lipca: sprawozdanie

W dniu 9 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

W warsztatach uczestniczyły 22 osoby, które reprezentowały 13 organizacji pozarządowych i 2 departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Podczas spotkania ustaliliśmy sposób dalszej pracy grupy roboczej. Na kolejne spotkania ponownie zostaną zaproszeni przedstawiciele poszczególnych Departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zaproponowano, aby skład grupy roboczej poszerzyć o radnych Rady Miasta Białystok.

Planowane są dwa spotkania (3-4 godzinne), w Departamencie Spraw Społecznych (ul. Bema 60/ 1), w godzinach 12.00 -15.00 (lub do 16.00)

Kolejne spotkania odbędą się:

  1. 26 lipca: będziemy pracować nad obszarami i zadaniami priorytetowymi zawartymi w programie współpracy. Będziemy pracować nad propozycjami poszczególnych departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
  2. 13 sierpnia: finansowe i pozafinansowe formy współpracy.
  3. 3. W dniach 9-23 września odbędą się otwarte konsultacje z wykorzystaniem e-platformy.

Na początku spotkania zastanowiliśmy się wspólnie nad idealnym programem współpracy (załącznik 1). Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości włączenia wszystkich wymarzonych przez nas zapisów, ale stworzona lista daje nam bardzo wyraźny kierunek działania. Bardzo ważne dla nas było realne partnerstwo (organizacje vs. urząd), jawność i dostępność informacji dotyczących tworzenia i realizacji programu. Pojawiły się również konkretne rozwiązania dotyczące np. oceny realizacji programu czy form finansowej współpracy (załącznik 1).

Druga część spotkania była pracą nad sformułowaniami w Programie dotyczącymi celów współpracy. Zastanawialiśmy się wspólnie czemu ma służyć współpraca miedzy samorządem miejskim a organizacjami pozarządowymi. Pojawiła się propozycja nowych zapisów w Programie celów współpracy (załącznik 2). Zwracaliśmy szczególną uwagę na mieszkańców, którzy są realnymi odbiorcami efektów współpracy między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi.

Uznaliśmy również, że dotychczasowe zapisy dotyczące realizacji postanowień Strategii Miasta Białystok oraz Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nie powinny być zapisane jako cel współpracy (jak było w Programie z 2012 roku, roz. 4, § 5, p. 4). Zgodność z ww. dokumentami, jak również z innymi strategiami i dokumentami programowymi może być zapisane w oddzielnym paragrafie.

Ważne jest dla nas, aby praca zespołu roboczego nie ograniczała się tylko do dwóch kolejnych spotkań. Zachęcamy więc Wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag, sugestii do Programu współpracy na rok 2014 drogą mailową na adres Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku: centrum@um.bialystok.pl lub na adres Fundacji „SocLab”: soclab@soclab.org.pl

*

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu Fundacji SocLab „Laboratorium Obywatelskie”. Partnerzy projektu: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

lab_obywatelskie_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Organizator:

158029_208168719254252_1332300513_n

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Białymstoku.

logowschodzacybialystok

Pracujemy partycypacyjnie nad Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi!

Już 9 lipca br. będą miały miejsce pierwsze warsztaty partycypacyjne dotyczące programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na najbliższy rok.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz Miasto Białystok zapraszają przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych do udziału w pracach nad tworzeniem i konsultowaniem Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Harmonogram prac przedstawia się następująco:

I etap od 9 lipca do 23 sierpnia 2013 r. – praca grupy roboczej nad opracowaniem projektu Programu
W pierwszym etapie przewidziane są trzy spotkania grupy roboczej, prowadzone metodą warsztatową przez moderatorkę.

II etap od 9 września do 23 września 2013 r. – konsultacje społeczne projektu Programu
Etap konsultacji społecznych przewiduje konsultacje z wykorzystaniem platformy internetowej.

III etap do 30 listopada 2013 r.- przyjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy w roku 2014.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lipca br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Departament Spraw Społecznych, ul. Bema 60/1 sala konferencyjna nr 8/

Chęć uczestnictwa w pracach grupy roboczej prosimy zgłaszać do Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku pocztą elektroniczną na adres: centrum@um.bialystok.pl do dnia 5 lipca br.

Osoby, które podczas Forum zadeklarowały chęć przystąpienia do grupy roboczej, prosimy o potwierdzenie woli udziału w pracach.

Ze względu na charakter pracy warsztatowej, ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

lab_obywatelskie_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Organizator:

158029_208168719254252_1332300513_n

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Białymstoku.

logowschodzacybialystok

Projekt: Laboratorium Obywatelskie

Fundacja Soclab z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w nowych działaniach Fundacji dotyczących partycypacji publicznej.

Projekt Laboratorium Obywatelskie jest szeroko zakrojonym regionalnym programem edukacyjnym.

Celem projektu jest pokazanie pozytywnych aspektów dialogu pomiędzy obywatelami a władzą lokalną. W ten sposób zamierzamy wpłynąć na afirmacyjną postawę wobec partycypacji obywatelskiej. Zadania w ramach projektu są więc powiązane z trzema elementami: wiedzą, emocjonalnym nastawieniem oraz z działaniem. Wynika to z tego, że nie chcemy zatrzymać się na prostym przekazaniu informacji – chcemy zainicjować, wspierać i animować oddolne działania obywatelskie, które wpisują się w partycypację obywatelską. Biorąc pod uwagę deficyty wiedzy i obawy związane z tym tematem chcemy dotrzeć z informacjami na temat idei partycypacji obywatelskiej i różnych możliwych jej form do bardzo szerokiego grona beneficjentów: urzędników, radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego.

lab_obywatelskie_logo

Planujemy następujące działania:

  • – Forum Obywatelskie – warsztaty partycypacyjne dotyczące zagadnień istotnych dla mieszkańców Białegostoku oraz trzeciego sektora, np. programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem platformy internetowej do konsultacji społecznych http://www.konsultacje.soclab.org.pl/ ;
  • – konferencję prezentującą dobre praktyki oraz aktualne uwarunkowania prawne dotyczące partycypacji obywatelskiej;
  • – publikację zawierającą materiały pokonferencyjne oraz opis najciekawszych form partycypacji;
  • – Poradnik Obywatelski – artykuły prasowe dla szerokiej grupy odbiorców;
  • – szkolenia na terenie województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Organizator i partnerzy projektu:

158029_208168719254252_1332300513_n

federacjangobialystok

logo_fundacjauwb

logowschodzacybialystok

isuwb