Partycypacyjna Lokalna Strategia Rozwoju LGD „U ŹRÓDEŁ”

W okresie maj-czerwiec 2015 r. Fundacja SocLab moderowała proces partycypacyjnej diagnozy do strategii opracowywanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach (woj. świętokrzyskie). W warsztatach brały udział dwie grupy robocze ds. partycypacyjnej diagnozy składające się z przedstawicieli samorządu, instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców, w tym reprezentujących osoby defaworyzowane i przedsiębiorców z terenu całego LGD o liczebności ok. 20 osób każdy zespół. Każda z grup roboczych odbyła cykl 5 warsztatów w następujących blokach tematycznych:

I. Analiza i interpretacja zebranych danych w poszczególnych obszarach diagnostycznych, identyfikacja problemów i potrzeb z odniesieniem do grup docelowych,

II. Konstruowanie analizy SWOT,

III. Analiza negatywnych zjawisk występujących na obszarze LGD przy wykorzystaniu drzewa problemów,

IV. Określenie celów głównych i celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.

W intensywnej pracy warsztatowej wykorzystano różnorodne techniki, w tym technikę grupy nominalnej, World Cafe, analizę drzewo problemów – drzewo celów. Efekty pracy podlegały dalszym konsultacjom z wszystkimi mieszkańcami terenu LGD.

2015-06-03 17.27.542015-06-03 17.27.40 2015-06-03 17.59.372015-05-15 17.43.32