„Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

W imieniu Fundacji Aktywizacja oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszamy na konferencję poświęconą niepublicznym agencjom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”.

Dyskusja będzie opierać się o raport opracowany z inicjatywy Fundacji Aktywizacja przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie http://aktywizacja.org.pl/biblioteka/badania-i-analizy

Główne pytania i problemy do dyskusji  w czasie konferencji:

  • Jak realizować prawo osób niepełnosprawnych do pracy gwarantowane przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych?
  • Jaką rolę odgrywają i powinny odgrywać niepubliczne agencje zatrudnienia w otwieraniu rynku pracy dla osób niepełnosprawnych?
  • Jak przedstawia się współpraca między niepublicznymi agencjami zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami a publicznymi służbami zatrudnienia, administracją publiczną oraz pracodawcami?
  • Jak wspólnie skutecznie działać na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2013 roku w godzinach 11:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok).

Do uczestnictwa w debacie zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematyką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 11 października 2013 r.: Angelika Muciuś – telefonicznie 85 679 26 65, 509 662 672 lub elektronicznie na adres angelika.mucius@idn.org.pl

Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na język migowy.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Podlaski, Pan Maciej Żywno.

Polskie Radio Białystok oraz portal bialystokonline.pl objęły wydarzenie patronatem medialnym. Opiekę medialną nad wydarzeniem sprawuje TVP SA Oddział w Białymstoku.

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”.Continue reading

Badanie „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”

Fundacja SocLab wraz z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo prowadzi badanie „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”.

Zakres przedmiotowy badania obejmuje dwa obiekty analiz:

– pierwszym przedmiotem analiz są dwie kategorie pojęciowe: zjawisko niepełnosprawności oraz kategoria społeczna osób niepełnosprawnych. Kategorie te zostaną osadzone w kontekście możliwości i sytuacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce. Analiza posłuży rozpoznaniu uwarunkowań, zalecanych praktyk, celów i zadań polityki społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
– drugim obiektem badania są niepubliczne agencje zatrudnienia postrzegane jako podmioty krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rynku pracy. W niniejszym badaniu uwaga zostanie zwrócona na agencje prowadzone przez organizacje pozarządowe specjalizujące się w działalności z zakresu polityki wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Uwzględnione zostaną kwestie standardów organizacyjnych oraz potrzeb i barier dotyczących oceny kompetencji, budowania strategii oraz rozwoju i szkoleń dla tych podmiotów. Poruszone zostanie zagadnienie zakresu współpracy tych agencji z podmiotami publicznymi (np. powiatowe urzędy pracy, instytucje publiczne w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i kultury) oraz komercyjnymi (np. prywatne agencje zatrudnienia, firmy konsultingowe, instytucje szkoleniowe, prywatne uczelnie wyższe). Przeprowadzone badanie będzie uwzględniać opinie dotyczące perspektyw rozwoju niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Główny cel badania stanowi poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie są najważniejsze czynniki określające rolę agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w Polsce oraz jakie są ich główne potrzeby i bariery rozwojowe.

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” wdrażanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo: http://aktywizacja.org.pl/