Partnerstwo z Instytutem Socjologii UwB i firmą „Sondaż Podlaski”

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Celami zawiązanego partnerstwa są:

  1. realizacja badań społecznych i marketingowych
  2. implementowanie teoretycznych koncepcji socjologicznych do praktyki społecznej
  3. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy socjologicznej
  4. realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych
  5. wzajemne wsparcie merytoryczne i rzeczowe
  6. wspólna promocja działalności partnerów
  7. wymiana zasobów organizacyjnych
  8. nieodpłatne udostępnianie sal konferencyjnych i dydaktycznych na potrzeby wspólnych przedsięwzięć
  9. realizacja programów praktyk studenckich
  10. wspólna działalność wydawnicza

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. Fundację założyli pracownicy i absolwenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od września 2012 roku Fundacja należy do „Wspóltury” – nieformalnej sieci współpracy instytucji działających na rzecz kultury i sztuki w województwie podlaskim. Obecnie Fundacja prowadzi badania na temat kapitału kulturowego regionu (Diagnoza partycypacji uczestnictwa w kulturze).

Więcej informacji: www.soclab.org.pl

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku został powołany w 1998 roku. Obecnie kształci ok 400 studentów w trybie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, i ok 200 w trybie niestacjonarnym. Ponadto, od roku akademickiego 2006/2007, uruchomione zostały uzupełniające studia magisterskie na kierunku Socjologia dla absolwentów kierunków humanistycznych pierwszego stopnia.

W Instytucie Socjologii zatrudnionych jest 45 pracowników naukowych, w tym 11 samodzielnych. Zajmują się oni w swoich badaniach problematyką szeroko rozumianych przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Koncentrując swoją uwagę na przemianach religijności, dialogu międzywyznaniowego, kulturowych aspektach struktury społecznej oraz nowych podziałach społecznych. A także, organizacjach pozarządowych, transformacji systemowej w aspekcie gospodarczym, komunikacji międzykulturowej, kulturze globalnej. Szczególne miejsce w podejmowanych badaniach zajmuje problematyka pogranicza i wielokulturowości, która koresponduje z kulturową specyfiką regionu.

Więcej informacji: www.soc.uwb.edu.pl

Sondaż Podlaski to firma zajmująca się realizacją badań społecznych i marketingowych. Współpracuje z największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firmą Millward Brown SMG/KRC – jest ośrodkiem realizującym dla jej potrzeb badania na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz z Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Sondaż Podlaski realizuje badania społeczne przy wykorzystaniu wszystkich znanych metod badań społecznych i mar­ketingowych. Wykonuje badania w indywidualnych gospodarstwach domowych, w firmach i instytucjach (szkołach i uczelniach) oraz w miejscach publicznych. Dysponuje dużą siecią pracowników, w skład której wchodzą doświadczeni badacze i ankieterzy.

Więcej informacji: www.sondazpodlaski.pl