Skip to content

Diagnoza potencjałów i potrzeb w zakresie kultury w gminie Gródek

Białystok – Gródek 2022

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania poświęconego zasobom i potencjałom mieszkańców gminy Gródek w zakresie kultury. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego w Gródku programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Autor dokumentu wyraża szczerą nadzieję, że raport przyczyni się do dalszego rozwoju działań w sferze kultury i pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców gminy.

W badaniu wykorzystano kilka metod i technik badawczych, co znajdzie odzwierciedlenie w strukturze raportu. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana diagnoza wybranych wskaźników współczesnej kondycji kultury w Gródku na podstawie danych zastanych. Ta część pozostanie stosunkowo zwięzła, m. in. ze względu na fakt, że charakterystyka gminy i działającego w niej Centrum Kultury (GCK) została wyczerpująco opisana w niedawnym raporcie „Inicjatywy lokalne w Gminie Gródek. Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców” (2018). W niniejszym raporcie skupiono się więc przede wszystkim na danych, których nie wykorzystano wcześniej, to jest statystykach publicznych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny czy Krajowy Rejestr Sądowy oraz stronach internetowych opisujących lokalną sferę kultury.