Skip to content

Raport ewaluacyjny „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022”

Białystok 2023

Dokument jest końcowym raportem ewaluacyjnym „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” (PPK). Jego ramy wypracowano w oparciu o diagnozę sytuacji lokalnej („DNA Miasta Białystok: Diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej 2017”) oraz dyskusje i warsztaty prowadzone w gronie interesariuszy reprezentujących m. in. miejskie i wojewódzkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, czy środowiska twórców. Opracowany przez Fundację SocLab Raport ma na celu nie tylko ustalenie stopnia realizacji poszczególnych wskaźników PPK, ale również dokonanie pewnego namysłu nad stanem lokalnej polityki kulturalnej, zmieniającej się nie tylko pod wpływem PPK oraz czynników zewnętrznych, takich jak choćby epidemia Sars-Cov2. Dlatego, oprócz analizy
dokumentów odnoszących się do realizacji konkretnych zadań, istotną częścią Raportu jest badanie opinii o współczesnym stanie białostockiej kultury. Wywiady kwestionariuszowe oraz pogłębione wywiady jakościowe, prowadzone zarówno wśród wybranych ekspertów jak i zainteresowanych kulturą mieszkańców Białegostoku, badały postawy wobec konkretnych zapisów PPK, ogólnego stanu
kultury w mieście oraz perspektyw jej rozwoju w najbliższych latach.
Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2023 r. przez zespół badawczy Fundacji SocLab. W jego skład weszli: dr Maciej Białous, dr Małgorzata Skowrońska, dr Katarzyna Winiecka, mgr Michał J. Dąbrowski, mgr Justyna Józwowicz oraz Marta Pogorzały.