Skip to content

Raport z ewaluacji projektu – Teatr Lubię To! Sezon 3

Białystok 2021

Raport ewaluacyjny z projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 3” stanowi kontynuację prac badawczych w ramach cyklicznego działania realizowanego przez Teatr Dramatyczny od 2019 roku. Choć nazwa projektu pozostaje niezmienna, w tegorocznej edycji, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, przeprowadzono nieco inne działa-nia, wobec czego nastąpiła konieczność optymalizacji metodologii prowadzonej ewaluacji. W ramach Sezonu 3 aktorzy we współpracy z nauczycielami stworzyli autorskie scenariusze lekcji teatralnych przeznaczone do pracy z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych i średnich.

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna ewaluacja, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, wyeliminowała wszelkie formy obserwacji uczestniczącej, koncentrując się na ocenie projektu przez uczest-ników z wykorzystaniem technik badawczych, tj. pogłębionego wywiadu telefonicznego (TDI – Telephone Depth Interview) oraz ankiety internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview), którą zrealizowano wśród odbiorców lekcji pokazowej przygotowanej w ramach działania.