Nauka i Edukacja

Jednym z głównych celów Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną. Dążymy do zwiększania świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspierania polityki innowacyjnej, przełamywania uprzedzeń w relacjach nauki i biznesu oraz budowy kultury przedsiębiorczości.

Nasze projekty są związane z diagnozą, oceną i rozwiązywaniem problemów szkolnictwa na wszystkich szczeblach. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do analiz zagadnień oświatowo-wychowawczych.

Do naszych zadań z zakresu nauki i edukacji należy organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i debat. Prowadzimy i wspieramy również działania informacyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju nauki. Prowadzimy badania dotyczących aktywności społecznej i popularyzujemy ich wyniki. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.

Zajmujemy się również wspomaganiem współdziałania międzysektorowego, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz promowaniem i organizacją wolontariatu.

Więcej:
> Warsztaty i Szkolenia
> Działalność Naukowa
> Badania Społeczne
> Ewaluacja

Społeczność Lokalna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi badania społeczności lokalnych i dla społeczności lokalnych. Nasze projekty badawcze są dostosowane do warunków i możliwości poszczególnych wspólnot.

Za istotne uznajemy w szczególności analizę i wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie ich rozwoju. Diagnozujmy potrzeby, problemy i potencjalne ich rozwiązania w kontekście spajających i różnicujących je wartości i interesów. Oferujemy diagnozy i ekspertyzy ułatwiające skuteczną i efektywną realizację zadań gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych i innych związanych ze świadczeniem usług publicznych oraz zarządzaniem infrastrukturą społeczną.

Wspieramy prowadzenie partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji, konsultacji społecznych, badania opinii publicznej oraz przygotowujemy plany, programy i inne dokumenty strategiczne.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty nastawione na umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu wykluczenia społecznego. Współpracujemy z lokalnymi podmiotami i nawiązujemy partnerstwa zorientowane na realizację zadań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Więcej:
> Partycypacja Społeczna
> Badania Społeczne
Badania Polityczne

Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Udzielamy wsparcia przy formułowaniu i definiowaniu priorytetów strategicznych i projektowaniu polityk publicznych. W szczególności specjalizujemy się w doradztwie i przygotowywaniu dokumentów na potrzeby realizacji szczegółowych polityk społecznych i polityk gospodarczych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Pomagamy instytucjom publicznym w rozpoznaniu i ocenie zjawisk istotnych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i gospodarczych, podnoszenia ich konkurencyjności gospodarczej oraz wzmacniania rynku pracy. Prowadzimy analizy działań publicznych, problemów społeczno-gospodarczych, analizę danych statystycznych, dokumentów i innych źródeł zastanych.

Prowadzimy również warsztaty i szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w szczególności z zakresu partycypacji społecznej, konsultacji społecznych oraz współpracy z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi.

Więcej:
Analizy i Ekspertyzy
Badania Marketingowe
Badania Społeczne
Partycypacja Społeczna
Badania Polityczne
Ewaluacja
Usługi Informacyjne i Doradcze
Warsztaty i Szkolenia

Firmy i Organizacje Pozarządowe

Fundacja „SocLab” realizuje nie tylko projekty na zlecenie samorządów lokalnych, instytucji publicznych, ośrodków naukowych i oświatowych, ale partnerów biznesowych i organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcom umożliwiamy prowadzenie analiz i diagnoz rynku lokalnego oraz rozpoznanie lokalnych potrzeb, trendów i ukrytych potencjałów rozwojowych. Badania te mogą pozwolić na bardziej skuteczne i efektywne zarządzanie, stworzenie nowych produktów i usług, lepsze dostosowanie dotychczasowej oferty do potrzeb odbiorców.

Prowadzimy doradztwo w zakresie realizacji projektów społecznych i gospodarczych oraz analizę i ocenę prowadzonych działań. Konsultujemy rozwiązania w zakresie kształtowania procesów zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjom pozarządowym służymy wsparciem dostarczając profesjonalnej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań i projektów naukowych. Analizujemy możliwości wykorzystania otoczenia organizacji, prowadzimy ewaluację projektów i uczestniczymy w partnerstwach.

Więcej:
Analizy i Ekspertyzy
Badania Marketingowe
Badania Społeczne
Partycypacja Społeczna
Ewaluacja
Usługi Informacyjne i Doradcze
Warsztaty i Szkolenia