Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. .

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna). Nasze cele realizowane są m.in. poprzez działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Naszą misją jest wdrażanie wiedzy z zakresu nauk społecznych do praktyki społecznej.

Celami Fundacji są:

1) Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego.

2) Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych, upowszechnianie partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.

3) Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna).

4) Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury, zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej, rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej.

5) Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną; wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości.

6) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Od 2011 roku Fundacja SocLab zrealizowała m.in takie projekty jak:

Projekty badawcze:

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim” na zlecenie Teatru Dramatycznego w Białymstoku w ramach programu „Obserwatorium kultury” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012).

„Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym” na zlecenie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (2013).

Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim” – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej ” (2013).

Podlaskie Obserwatorium Żywej Kultury w ramach ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury – dwuletnia dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program “Obserwatorium Kultury”) (Partnerzy w Projekcie: Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza – warszawa, Instytut Kultury Miejskiej – Gdańsk, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – Olsztyn, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Klon/Jawor – zespół MOJA POLIS, Instytut Teatralny, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Czasopismo “Societas/Communitas”). Cel: monitoring stanu kultury w kraju, badania diagnostyczne, tworzenie baz danych (2013-2014).

Cykliczna ewaluacja warsztatów edukacyjnych „Plac zabaw” dla Galerii Arsenał w Białymstoku (2011-2013).

Badania ewaluacyjne warsztatów Medialab w Polsce – badanie dotychczasowych efektów realizacji warsztatów medialab w Polsce oraz możliwości ich rozwoju w przyszłości w kierunku budowy stałej instytucji (2013).

Badania ewaluacyjne systemu asystentury rodzinnej realizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Droga” (2014)

Projekty dotyczące partycypacji:

Laboratorium Obywatelskie” – promocja partycypacji publicznej, projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013)

Węglowa – społeczna koncepcja” w partnerstwie ze stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie. Celem projektu jest opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu po wojskowych magazynach przy ul. Węglowej w Białymstoku w formule warsztatów partycypacyjnych z użyciem różnych technik partycypacji (metoda charette, planning for real, planowanie partycypacyjne).(2013)

 

Projekty edukacyjne:

Jak to pięknie się różnić” – dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, cykl debat związanych z dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym (2013)

“Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie. Tikkun Olam – Naprawa Świata” we współpracy z Polską Radą Chrześcijan i Żydów, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Żydowskiej oraz Białostockim Ośrodkiem Kultury (2014)

 

Od 2013 roku Fundacja uczestniczy w “Podlaskiej Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej”.

Od października 2011 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Od września 2012 roku należymy do Wspóltury – nieformalnej sieci współpracy instytucji działających na rzecz kultury i sztuki w województwie podlaskim.

Od października 2012 roku Fundacja prowadzi Regionalne Obserwatorium Kultury stanowiące węzeł w ogólnopolskim projekcie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.

Od stycznia 2013 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji – porozumienia organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, którego celem jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Od lutego 2013 roku jesteśmy członkami polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh – nieformalnej grupy ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce.

minilogo polskiej sieci

minilogo Fundacji

W marcu 2013 roku przystąpiliśmy do Creative Poland – partnerstwa polskiego przemysłu kreatywnego. Pracujemy przy rozwoju partnerstwa w województwie podlaskim.

Od kwietnia 2013 roku Fundacja przynależy do sieci “My Obywatele” – dobrowolnego porozumienia niezależnych i wewnętrznie demokratycznych stowarzyszeń wspierających kulturę aktywności społecznej oraz systemowe zwiększanie wpływu obywateli na decyzje publiczne.

W maju 2013 roku Fundacja została przyjęta do Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska stanowiącego część European Anti-Poverty Network z siedzibą w Brukseli.

 

Od lipca 2014 roku należymy do sieci organizacji pozarządowych działającymi na rzecz przejrzystości w życiu publicznym założonej przez Stowarzyszenie “Miasta w Internecie” http://prawodoinformacji.pl/

logo

 

Sprawozdania:

Sprawozdanie finansowe Fundacji Soclab za 2013 rok 

– Sprawozdanie finansowe Fundacji SocLab za 2012 rok

– Sprawozdanie merytoryczne Fundacji SocLab za 2012 rok

– Sprawozdanie finansowe SocLab za rok 2011

– Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji SocLab w roku 2011