Skip to content

Narada obywatelska o energii

Fundacja Stocznia z Warszawy wraz z partnerami regionalnymi prowadziła cykl spotkań na temat rosnących kosztów energii i związanego z tym pogłębiającego się ubóstwa energetycznego. Kwestia jest poważna – już co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce nie jest w stanie opłacić rachunków za energię i dostarczyć ciepła do domu! Narady służyły wypracowaniu wspólnych rekomendacji dla polskich władz w obszarze polityki energetycznej. W Białymstoku naradę zorganizowała Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Narady lokalne to kilkugodzinne spotkania lub indywidualne rozmowy, których uczestnicy mogli opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii. Rozmowy podczas narad koncentrowały się na aspekcie lokalnym (diagnoza sytuacji lokalnej i rekomendacje dla wspólnoty i władz samorządowych), ale też były przestrzenią, w której pojawiają się pytania i dylematy, które trzeba rozstrzygnąć na poziomie krajowym.

Zbierano opinie osób, które mogą spojrzeć na ten problem z różnych stron: specjalistów od energetyki, mieszkańców, organizacje pozarządowe zajmujące się osobami zagrożonymi ubóstwem, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, naukowców, partie polityczne, aktywistów.

Ważnym elementem projektu „Narada obywatelska o kosztach energii” jest poznanie indywidualnych rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego, które można zgłosić również poprzez ankietę on-line lub wydrukować i przesłać pocztą (formularz na stronie internetowej).

Wiedza zebrana podczas narad lokalnych posłuży do przygotowania ogólnopolskiego panelu obywatelskiego. W jego trakcie 100 losowo wybranych obywateli i obywatelek z całej Polski będzie wspólnie obradować nad tematem ubóstwa energetycznego. Podczas spotkań paneliści i panelistki zapoznają się ze zgromadzoną dotychczas wiedzą i stanowiskami ekspertów i ekspertek. Następnie będą mieć czas na wspólną dyskusję i wybranie propozycji rozwiązań do wdrożenia przez różnego typu instytucje i organizacje, w tym lokalne władze samorządowe i rząd. W ramach ogólnopolskiego panelu chcemy dotknąć kwestii szerszych niż ubóstwo energetyczne, a zatem ogólnie kierunków transformacji energetycznej w Polsce. Zwieńczeniem spotkań ma być wspólnie zaakceptowany pakiet rozwiązań i rekomendacji, które uzyskają akceptację panelistów i panelistek. Stanowić więc będą one wyraz społecznego głosu doradczego Polek i Polaków w temacie ubóstwa energetycznego.

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów