Celem diagnozy było: przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego, wskazanie głównych barier uczestnictwa w tak zwanej kulturze wysokiej, ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej, zmierzenie poziomu kapitału kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców województwa podlaskiego z instytucji kulturalnych.

W „Diagnozie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa podlaskiego” skonstruowano rozbudowaną metodologię, w ramach której posłużono się rozmaitymi metodami i technikami badawczymi, zarówno jakościowymi, jak też ilościowymi w celu zapewnienia osiągnięcia założonych celów projektu ( w tym: analiza danych zastanych (Desk Research), 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI), 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami z obszaru „kultury wysokiej”, wywiady telefoniczne CATI wśród mieszkańców województwa podlaskiego (N=550), wywiady PAPI z widzami Teatru Dramatycznego w Białymstoku (N=150), ankiety CAWI z subskrybentami newslettera Teatru Dramatycznego (N=350), Projekt zakończył się wydaniem raportu z badań.

Termin realizacji: 2012

Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioskodawca: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Link – raport