Zasadniczym celem diagnozy było ukazanie kondycji oraz specyfiki edukacji kulturowej w województwie podlaskim; wskazanie zasobów, które mogą zostać wykorzystane do prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych i kulturalnych; ustalenie problemów regionalnego środowiska edukatorów i animatorów kultury oraz ich oczekiwań wobec otoczenia. Diagnoza była elementem regionalnego programu Podlaski Pomost Kultury.
W ramach badania wykonano analizę statystyk publicznych, dokumentów oficjalnych oraz stron internetowych podmiotów zaangażowanych w edukację kulturową. Przeprowadzono 33 indywidualne i 14 grupowych wywiadów pogłębionych z reprezentantami różnych podmiotów, m. in. placówek oświatowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. Przeprowadzono również 410 wywiadów kwestionariuszowych z edukatorami i animatorami kultury w regionie oraz kilkanaście obserwacji uczestniczących podczas wydarzeń (konferencji, warsztatów, dyskusji) zorganizowanych w ramach programu Podlaski Pomost Kultury. Efekty pracy badawczej opublikowano w dwóch wersjach. Skróconej, prezentującej najważniejsze ustalenia, dostępnej w wersji cyfrowej i papierowej oraz w wersji pełnej, dostępnej jedynie w wersji cyfrowej. Fundacja SocLab przeprowadziła również ewaluację pierwszego roku Projektu Podlaski Pomost Kultury. Wykorzystując zarówno standaryzowane ankiety, jak i pogłębione, partycypacyjne metody ewaluacji przygotowano raport, który powinien służyć optymalizacji działań w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury w następnych latach.

Program Podlaski Pomost Kultury (2016-2018) jest regionalnym wydaniem programu Bardzo Młoda Kultura, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego Operatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Termin realizacji: IV – X 2016

Partnerzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Link: raport wersja pełna + raport wersja krótka