Skip to content

Edukacja kulturowa młodzieży w województwie podlaskim. Raport badawczy

Edukacja kulturowa młodzieży w województwie podlaskim.

Raport jest efektem badań prowadzonych na zlecenie Podlaskiego Instytutu Kultury, będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura. Program ten, realizowany z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury stawia sobie za rozwój podmiotowego uczestnictwa w młodzieży w kulturze poprzez wykorzystywanie metod edukacji kulturowej. Jednym ze stałych elementów Programu jest diagnozowanie stanu edukacji kulturowej lub jej wybranych aspektów w poszczególnych regionach.
Ten raport badawczy jest wynikiem refleksji nad edukacją kulturową młodzieży w województwie podlaskim w 2023 r. Celem diagnozy było określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych województwa podlaskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, analiza dotychczasowych działań w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz spojrzenie na praktyki edukacji kulturowej z perspektywy animatorów i edukatorów oraz młodzieży.
Raport składa się z trzech głównych części. Część pierwsza (rozdziały: Określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych na poziomie wojewódzkim i lokalnym, Ocena zasobów instytucjonalnych w województwie, Identyfikacja dotychczasowych interwencji w ramach programu BMK w skali województwa, Podsumowanie wniosków z diagnoz lokalnych w 2023 r.) powstała w oparciu o pytania badawcze oraz metody i narzędzia zaproponowane przez Narodowe Centrum Kultury. Część druga (Edukacja kulturowa – perspektywa animatorów i edukatorów) to efekt wywiadów internetowych i telefonicznych prowadzonych
z osobami zajmującymi się edukacją kulturową w województwie podlaskim. Część trzecia (Edukacja kulturowa – perspektywa młodzieży) relacjonuje opinie młodzieży zebrane poprzez warsztaty badawcze oraz ankietę internetową.

Partnerzy

Raport powstał na zlecenie Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK), będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). Program ten, realizowany z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury.

Grantodawca / Źródło finansowania

Narodowego Centrum Kultury

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów