Skip to content
EDUKACJA KULTUROWA MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM-1

Edukacja kulturowa młodzieży w województwie podlaskim.

2023
Raport jest efektem badań prowadzonych na zlecenie Podlaskiego Instytutu Kultury, będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura. Program ten, realizowany z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury stawia sobie za rozwój podmiotowego uczestnictwa w młodzieży w kulturze poprzez wykorzystywanie metod edukacji kulturowej. Jednym ze stałych elementów Programu jest diagnozowanie stanu edukacji kulturowej lub jej wybranych aspektów w poszczególnych regionach.
Ten raport badawczy jest wynikiem refleksji nad edukacją kulturową młodzieży  w województwie podlaskim w 2023 r. Celem diagnozy było określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych województwa podlaskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, analiza dotychczasowych działań w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz spojrzenie na praktyki edukacji kulturowej  z perspektywy animatorów i edukatorów oraz młodzieży.
Raport składa się z trzech głównych części. Część pierwsza (rozdziały: Określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych na poziomie wojewódzkim i lokalnym, Ocena zasobów instytucjonalnych w województwie, Identyfikacja dotychczasowych interwencji w ramach programu BMK w skali województwa, Podsumowanie wniosków z diagnoz lokalnych w 2023 r.) powstała w oparciu  o pytania badawcze oraz metody i narzędzia zaproponowane przez Narodowe Centrum Kultury. Część druga (Edukacja kulturowa – perspektywa animatorów  i edukatorów) to efekt wywiadów internetowych i telefonicznych prowadzonych
z osobami zajmującymi się edukacją kulturową w województwie podlaskim. Część trzecia (Edukacja kulturowa – perspektywa młodzieży) relacjonuje opinie młodzieży zebrane poprzez warsztaty badawcze oraz ankietę internetową.