Projekt ten miał na celu wspieranie białostockiego środowiska seniorek i seniorów, którzy są gotowi do współdecydowania o kształcie i kierunku miejskiej polityki senioralnej w Białymstoku, m.in. poprzez powołanie miejskiej rady seniorów.

Działania badawcze (link do badań)
Działania edukacyjne: zorganizowanie szkoleń dla osób starszych z zakresu partycypacji obywatelskiej i kształtowanie umiejętności i pozytywnej postawy wobec aktywnych działań podejmowanych jako mieszkańcy i mieszkanki Białegostoku, wizyta studyjna w Gdyni, w której od wielu lat prowadzi się w sposób systematyczny i spójny miejską politykę wobec starości i osób starszych, broszura edukacyjno- informacyjna, stanowiąca kompendium wiedzy i informacji na temat partycypacji obywatelskiej, tj. możliwości zaangażowania się w życie społeczne i współdecydowania o swoim mieście dystrybuowana wśród starszych białostoczan. Zorganizowano konferencję prezentującą wyniki raportu oraz przedstawiającą dobre praktyki partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów w Polsce. W efekcie projektu wiele seniorek, które brało udział w projekcie podjęło aktywna działalność (np. w redakcji Senior Białystok www.senior.bialystok.pl)

Działania animacyjne: związane z partycypacją obywatelską wśród starszych mieszkańców na osiedlach: wsparcie seniorów w opracowywaniu projektów do budżetu partycypacyjnego w Białymstoku. Prowadzono warsztaty, spacery badawcze oraz doradztwo na etapie tworzenia wniosku. Pomagano przy kampanii promocyjnej wypracowanego przez starszych mieszkańców i mieszkanki projektu do budżetu.

Termin realizacji: 2014

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Program ASOS)