Skip to content

Kadra Szkoły Partycypacji

lab_obywatelskie_logo

Jan Herbst Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat w Stowarzyszeniu Klon/Jawor zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadził także badania podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Jeden ze współtwórców serwisu www.mojapolis.pl. Współpracował m.in. Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Dzieci im. E. Komeńskiego i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, a także Instytutem Statystki Kościoła Katolickiego. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W Stoczni zajmuje się m.in. projektowaniem i nadzorem merytorycznym nad przedsięwzięciami badawczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej i społeczności lokalnych.

Ewa Jasińska Trenerka organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z 30-letnim stażem pracy. Kwalifikacje edukacyjne potwierdzone uzyskaniem certyfikatu „Trener III stopnia”. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu: edukacji środowiskowej, komunikacji społecznej, budowania partnerstw lokalnych, animacji współpracy środowiskowej; budowania wizerunku organizacji/ Public Relations, definiowania potrzeb i problemów instytucji środowiskowych, metodologii kształcenia dorosłych. Doradca zawodowy i certyfikowana trenerka programów aktywizacji zawodowej: Spadochron; Metoda Hiszpańska; Miasteczko Zawodów. Współautorka i koordynatorka Programu Dialog, realizowanego w Polsce w latach 1992-1997. Współzałożycielka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, obecnie jej V-ce Prezeska i ekspert Programu „Decydujmy Razem”, „Programu Rozwoju Bibliotek”, wdrażania metody Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) w instytucjach integracji i pomocy społecznej  w Polsce. Inicjator i moderator sieci rzecznictwa (m.in. w latach 2009- 2010 platformy wymiany doświadczeń  instytucji pomocy społecznej na Podlasiu i w Wielkopolsce). Od 2011 roku animatorka Podlaskiej Sieci Pozarządowej, od 2013 roku członek Prezydium Sieci. Autorka programów i publikacji dot. aktywizacji społeczności lokalnej, m.in. kobiet wiejskich,  sołtysek,  animatorów i liderów społeczności lokalnych. Współzałożycielka i animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (członka Sieci SPLOT).

Agnieszka Maszkowska Socjolog, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. W obszarze jej głównych zainteresowań jest współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym proces konsultacji społecznych i włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych. Trenerka, absolwentka szkół trenerskich: BAZA w Krakowie oraz kursu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, którego jest członkiem. Prowadzi szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej, zarządzania projektami POKL, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.

Maria Nowak Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2013 badaczka w projektach społecznych poświęconych zagadnieniom rynku pracy i konsultacjom wokół rewitalizacji przestrzeni miejskich. Pracuje w „Stoczni” w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską seniorów, upowszechnianiem wiedzy na temat dobrych praktyk procesów partycypacyjnych, redakcją portalu www.partycypacjaobywatelska.pl, doradztwem przy organizacji takich procesów (m.in. podczas spacerów badawczych z seniorami w Gdyni – edycja II), organizacją seminariów poświęconych różnym aspektom partycypacji i prowadzeniem szkoleń.

Łukasz Ostrowski Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizował także projekty dla domów kultury. W Stoczni zajmuje się głównie planowaniem i realizacją ewaluacji, ale przede wszystkim pokazywaniem jakie pożytki przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych.

Maria Perchuć Członkini działającego w ramach „Stoczni” Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, podejmującego działania na rzecz gromadzenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami partycypacyjnymi wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych. W ramach prac zespołu Laboratorium współprowadzi m.in. portal www.partycypacjaobywatelska.pl i organizuje otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji. Prowadzi także różnego rodzaju procesy partycypacyjne, jak np. pierwszy w Polsce panel obywatelski i spacery badawcze z osobami starszymi w Gdyni, oraz szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Starzyk Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma doświadczenie z jakościowymi badaniami marketingowymi (SMG/KRC Millward Brown). Koordynowała i realizowała procesy badawcze przy użyciu różnorodnych technik, obsługując tym samym dużych klientów z zakresu FMCG, jak i innych sektorów rynku. Zajmowała się także partycypacją obywatelską, a obecnie głównie planowaniem i realizacją badań społecznych.

Katarzyna Sztop-Rutkowska Pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, socjolożka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Socjologii UwB. Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej i społeczeństwa obywatelskiego: jako trenerka prowadzi autorskie warsztaty na te tematy. Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum. Jest zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspert w zakresie partycypacji obywatelskiej. Obecnie jest m.in. koordynatorką regionalną w ramach projektu badawczego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”.

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

Udostępnij