Skip to content

Warsztaty partycypacyjne 26 lipca: sprawozdanie

W dniu 26 lipca 2013 roku odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

W warsztatach uczestniczyło 16 osób, które reprezentowały 10 organizacji pozarządowych (Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum, Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”, Stowarzyszenie „Szukamy Polski”, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej) i 4 departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku (Departament Edukacji, Departament Spraw Społecznych, Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji).

Podczas spotkania została zakończona praca nad celami Programu współpracy.

W rezultacie dyskusji zostały opracowane następujące zapisy:

Cel główny: Rozwój współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Cele szczegółowe:

• Diagnoza potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Białegostoku, poszukiwanie sposobów zaspokajania ich potrzeb i rozwiązywania problemów.

• Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców i wspieranie ich w zakresie realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych.

• Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych i wolontariatu.

• Budowanie partnerstwa i dialogu społecznego.

W czasie spotkania odbyła się dyskusja nad poszczególnymi zapisami dotyczącymi priorytetowych obszarów i zadań publicznych. Dotyczyła ona zadań zaproponowanych przez uczestniczące w spotkaniu departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dzięki temu była okazja do dialogu ze współautorami zapisów. Ustalenia dotyczyły następujących kwestii w następujących obszarach:

1. Obszar polityki społecznej:

a. zaproponowano, aby poszczególne zadania priorytetowe zostały uporządkowane według trzech kategorii: zdrowie, polityka społeczna i niepełnosprawność. Zwiększy to czytelność i przejrzystość dokumentu.

b. pojawiła się propozycja nowego zadania priorytetowego: „Aktywizacja osób starszych”.

c. zaproponowano, aby do ust. 29 „tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, współpraca z istniejącymi podmiotami ekonomii społecznej” dopisać „oraz promowanie idei klauzuli społecznej”.

2. Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a. zamiast „tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej” zaproponowano szerszy zapis „tworzenie kolekcji dzieł sztuki”.

3. Obszar kultury fizycznej:

a. zaproponowano wprowadzenie nowego zadania priorytetowego: „Wspieranie postaw tolerancyjnych poprzez sport”.

Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 13 sierpnia (wtorek) br. w Departamencie Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 w godzinach 12.00 -15.30.

Temat:

zadania priorytetowe z obszaru dialogu społecznego, poprawy infrastruktury organizacji i usprawnienia form współpracy Miasta z organizacjami; obszar edukacji oraz finansowe i pozafinansowe formy współpracy.

Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag, sugestii do Programu współpracy na rok 2014 drogą mailową na adres poczty elektronicznej Centrum Wspierania Organizacji

Pozarządowych Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku: centrum@um.bialystok.pl lub na adres Fundacji „SocLab”: soclab@soclab.org.pl.

*

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu Fundacji SocLab „Laboratorium Obywatelskie”. Partnerzy projektu: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

lab_obywatelskie_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Organizator:

158029_208168719254252_1332300513_n

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Białymstoku.

logowschodzacybialystok

Udostępnij