Skip to content

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim

Białystok 2012

Raport ma charakter diagnostyczny. Jego celem jest dostarczenie pełnej, adekwatnej, rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu partycypacji w kulturze, potrzeb kulturalnych i postrzegania kultury przez mieszkańców województwa podlaskiego. Równorzędnym celem badania jest ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych (w tym Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) oraz ocena ich działalności artystycznej. Rezultatem przeprowadzonego badania jest wiedza umożliwiająca kształtowanie i poprawę polityki artystyczno-marketingowej tych placówek. Całościowo
materiał stanowi diagnozę społeczną mierzącą kapitał kulturowy regionu na podstawie partycypacji mieszkańców województwa podlaskiego w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kulturalne, a także wskazuje główne bariery hamujące wzrost uczestnictwa w kulturze wysokiej.
Publikacja stanowi raport końcowy projektu „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.