Skip to content

Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą.

Białystok 2014

Z recenzji wydawniczych
Z przedstawionych w książce wyników badań wyłania się niezwykle interesujący
i intrygujący obraz spotkań białostoczan z kulturą. Interesujący jest on dlatego, że
Białystok jest miastem specyficznym ze względu na swoją przerwaną ciągłość histo‑
ryczną, która w innych miastach wyraża się w ciągłości architektonicznej, przekazie
tradycji, odtwarzaniu struktury społecznej i jej wspólnoty kulturowej. Intrygującym
dlatego, że procesy tworzenia kultury w stosunkowo małym stopniu są świadec‑
twem przemian społecznych, jakie w ciągu ostatnich kilku dekad ukształtowały
społeczność miejską Białegostoku, jej tożsamość, instytucje kulturowe, przestrzenną
lokalizację, formy aktywności kulturowej. Kontekst historyczny oczywiście ma zna‑
czenie dla rozumienia współczesności, ale Autorzy postanowili dokładnie przyjrzeć
się współczesnej kulturze Białegostoku: z jednej strony opisując głównych „aktorów”
tworzących ofertę kulturalną, z drugiej – formy uczestnictwa mieszkańców. Ogólną
ramę odniesienia stanowią instytucje władzy lokalnej (Urząd Miejski i Urząd Mar‑
szałkowski), które mają znaczący wpływ na kształt „polityki kulturalnej” w mieście.
Ta „gra” między twórcami kultury, uczestnikami i „władzą” dysponującą środkami
wspierającymi inicjatywny kulturalne określa dynamikę życia kulturalnego w mie‑
ście. Przed przystąpieniem do opisu wyników własnych badań Autorzy przedstawiają
czytelnikowi różne sposoby myślenia o tym, czym jest kultura i jak ją można badać.
Kultura nie jest jednym, spójnym systemem – stanowi raczej skomplikowany sys‑
tem nisz kulturowych, wzajemnie na siebie oddziałujących. Zależnie od tego, jak ów
system jest rozumiany, otwierają się odmienne perspektywy badawcze i związane
z nimi metodologie badawcze.
„Spacer po utartych ścieżkach” – to niezwykle wartościowa pozycja z zakresu
szeroko rozumianej socjologii kultury zasługująca na publikację.
dr hab. prof. UwB Jan Poleszczuk