Skip to content

Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań.

Białystok 2014

Niniejsza publikacja zawiera wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2014 roku przez zespół Fundacji SocLab. Badania zrealizowano na obszarze województwa podlaskiego od lipca do końca października 2014 roku.

Diagnoza miała dwa podstawowe cele: 

 • przeanalizowanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego w swoich rozwiązaniach statutowych oraz innych aktach prawa miejscowego uwzględniają zagadnienia partycypacji obywatelskiej (I część raportu),
 • określenie stopnia, w jakim przedstawiciele administracji samorządowej w swojej codziennej działalności są otwarci na partycypację i włączają obywateli w podejmowanie decyzji (II część raportu).
 • Obszarem badania zostały objęte wszystkie 118 gmin województwa podlaskiego, w tym trzy gminy na prawach powiatu (powiaty grodzkie).

  Badanie było prowadzone w dwóch etapach:
  • analizowanie statutów gmin pod kątem zapisów na temat partycypacji obywatelskiej (w tym konsultacji społecznych) oraz uchwał dotyczących zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Zbadano również wykorzystanie w gminach województwa podlaskiego takich form partycypacji obywatelskiej, jak: referendum, budżet partycypacyjny, fundusz sołecki oraz obywatelska inicjatywa uchwałodawcza;
  • badanie kwestionariuszowe CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) z przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego. Objęło ono następujące zagadnienia:
  analizę konsultacji społecznych przeprowadzonych na przełomie 2013/2014 roku,
  • główne bariery w zakresie prowadzenia konsultacji,
  • ocenę przydatności konsultacji,
  • plany związane z partycypacją w gminie w kierunku zwiększania udziału mieszkańców w życiu publicznym (głównie w zakresie konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej oraz obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej).
  Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.