“Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”

Fundacja SocLab jest partnerem w projekcie “Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”.

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej jest jednym z najważniejszych obecnie tematów w Polsce. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami OECD, Polska staje się państwem imigracyjnym, obecnie z największą w grupie państw OECD liczbą migrantów czasowych. Jest to duże społeczne wyzwanie w procesie budowania spójności społecznej i społeczności lokalnych funkcjonujących w oparciu o szacunek dla swojej odmienności. W ramach projektu Badaczki i Badacze na Granicy zbieramy i upowszechniamy badania dotyczące tego kryzysu.

Głównym zadaniem projektu jest:

– utworzenie sieci naukowczyń(ów) prowadzących badania na granicy

– utworzenie publicznego archiwum kryzysu w formie strony internetowej mającego na celu przełamanie negatywnego dyskursu głównego nurtu dotyczącego migracji, uchodźstwa, aktywizmu, praw człowieka i równości wszystkich osób. Archiwum obejmie popularnonaukową prezentację wyników badań, a także informacje o organizacjach, które zajmują się edukacją na ten temat.

– dostarczenie publiczności kompleksowych informacji z granicy polsko-białoruskiej, pozwoli zapobiec utrwalaniu antyimigranckich nastrojów w dyskursie publicznym.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie liderki Projektu – Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami https://obmf.pl/projekty/granica.html oraz na stronie sieci https://www.bbng.org/

Fundacja SocLab jest odpowiedzialna za nagranie 3 odcinków podcastu.

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży

Fundacja na Rzecz Kultury “Walizka”

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny .

Patronaty medialne: Krytyka Polityczna, OKOpress i Radio TOK FM

Zdj. Radosław Drożdżewski, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Kultura w woj. podlaskim – nowy raport

“Diagnoza kultury w województwie podlaskim” to najnowszy raport badawczy opracowany przez zespół Fundacji SocLab.

Badanie, które było podstawą jego opracowania, zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako wstępny etap prac nad dokumentem strategicznym poświęconym rozwojowi kultury w regionie w trzeciej dekadzie XXI wieku. W założeniu, badanie miało mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, a więc być użyteczne do tworzenia i wdrażania polityk publicznych służących rozwojowi sektora kultury i poprawie jakości życia mieszkańców – uczestników życia kulturalnego.

Czytaj dalej Kultura w woj. podlaskim – nowy raport

Diagnoza stanu kultury – prezentacja wyników

16 grudnia odbędzie się w Białymstoku spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy stanu kultury w województwie podlaskim przeprowadzonej w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.Będzie ono okazją do zaprezentowania wyników kilkumiesięcznej pracy badawczej oraz do dyskusji nad tym wybranymi wnioskami w kontekście tworzenia przyszłej strategii rozwoju kultury w naszym regionie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych kondycją i przyszłością lokalnej kultury!

Zdjęcie przedstawia warsztaty badawcze.
Projekt „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”
współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego

Fot. A.Maszkowska

Spotkania konsultacyjne na temat kultury w województwie podlaskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, przygotowując się do opracowania nowej strategii rozwoju kultury w województwie podlaskim, uznał za konieczne opracowanie regionalnej diagnozy kultury – dokumentu, który na podstawie wnikliwych badań pokaże najważniejsze trendy życia kulturalnego w województwie oraz możliwości i bariery jego rozwoju w najbliższych latach. Fundacja SocLab pracuje obecnie nad wspomnianą diagnozą.

Składa się ona z kilku elementów, ale jednym z najważniejszych są spotkania warsztatowe z ludźmi kultury organizowane w największych podlaskich miastach:

w Bielsku Podlaskim – 30.09.2019 r. godz. 15.00 w Bielskim Domu Kultury ul. Kopernika 3.

w Augustowie – 17.10.2019 r. godz. 10.00 w Augustowskich Placówkach Kultury (miejsce do potwierdzenia)

w Suwałkach – 17.10.2019 r. godz. 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91

w Łomży – 24.10.2019 r. godz. 10.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1

Do udziału w warsztatach zapraszamy: przedstawicieli samorządu odpowiedzialnych za sprawy kultury, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych animujących życie kulturalne, artystów, wolontariuszy, nauczycieli i wszystkich głęboko zainteresowanych kondycją lokalnej kultury.

Celem spotkań jest przede wszystkim rozpoznanie specyfiki kultury w poszczególnych miejscowościach oraz przyjrzenie się zarówno najważniejszym problemom dotykającym pola lokalnej kultury jak i drzemiącym w nim potencjałom. 

Ufamy, że wnioski ze spotkania znacząco wpłyną na kształt przygotowywanej diagnozy, a w przyszłości również na strategię rozwoju kultury w województwie podlaskim.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa i wyrażenia swojej opinii! Zgłoszenia do udziału przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowych informacji udziela:

dr Maciej Białous

m.bialous@soclab.org.pl

tel. 508160212

Logo województwa podlaskiego

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Diagnoza stanu kultury
w województwie podlaskim”
współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego

Projekt Obserwatorium Żywej Kultury

Główne cele Obserwatorium Żywej Kultury to:

  1. stworzenie ogólnopolskiej sieci badawczej, w postaci współpracujących ze sobą zespołów badawczych (zwanych dalej Węzłami Regionalnymi) monitorującej stan kultury w kraju, w tym: realizacja wspólnego programu badań diagnostycznych ( badanie “Mapa Wiedzy i Niewiedzy o województwie”; badanie “Monitoring wydarzeń kulturalnych w województwie”) i programu podtrzymywania istniejących oraz tworzenia nowych baz danych;
  2. powstanie 4 portali internetowych służących prezentacji wyników pracy sieci (3 wojewódzkich i 1 centralnego).

Czytaj dalej Projekt Obserwatorium Żywej Kultury

Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim.

Celem diagnozy było wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej poprzez dostarczenie aktualnej i pogłębionej analizy regionalnej współpracy transgranicznej prowadzonej przez takie podmioty jak: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i szkoły wyższe w województwie podlaskim. Czytaj dalej Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim.