Badanie potrzeb osób starszych w Wasilkowie

widok z lotu ptaka na miasto Wasilków

Jeśli jesteś seniorem/seniorką i mieszkasz w Wasilkowie lub na terenie gminy Wasilków to mamy do Ciebie prośbę. Zabierz głos we własnej sprawie! Podziel się z nami swoimi opiniami i pomysłami. Wraz z wasilkowską Radą Seniorów i Urzędem Miejskim w Wasilkowie przeprowadzamy  właśnie badanie „Diagnoza potrzeb seniorów gminy Wasilków”.

Link do ankiety: https://seniorzywasilkow.webankieta.pl/

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu zadania przez Województwo Podlaskie w zakresie działania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, w ramach którego realizowany jest projekt pn. „Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi”.

Kultura w woj. podlaskim – nowy raport

„Diagnoza kultury w województwie podlaskim” to najnowszy raport badawczy opracowany przez zespół Fundacji SocLab.

Badanie, które było podstawą jego opracowania, zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako wstępny etap prac nad dokumentem strategicznym poświęconym rozwojowi kultury w regionie w trzeciej dekadzie XXI wieku. W założeniu, badanie miało mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, a więc być użyteczne do tworzenia i wdrażania polityk publicznych służących rozwojowi sektora kultury i poprawie jakości życia mieszkańców – uczestników życia kulturalnego.

Continue reading

Diagnoza stanu kultury – prezentacja wyników

16 grudnia odbędzie się w Białymstoku spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy stanu kultury w województwie podlaskim przeprowadzonej w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.Będzie ono okazją do zaprezentowania wyników kilkumiesięcznej pracy badawczej oraz do dyskusji nad tym wybranymi wnioskami w kontekście tworzenia przyszłej strategii rozwoju kultury w naszym regionie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych kondycją i przyszłością lokalnej kultury!

Zdjęcie przedstawia warsztaty badawcze.
Projekt „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”
współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego

Fot. A.Maszkowska

Spotkania konsultacyjne na temat kultury w województwie podlaskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, przygotowując się do opracowania nowej strategii rozwoju kultury w województwie podlaskim, uznał za konieczne opracowanie regionalnej diagnozy kultury – dokumentu, który na podstawie wnikliwych badań pokaże najważniejsze trendy życia kulturalnego w województwie oraz możliwości i bariery jego rozwoju w najbliższych latach. Fundacja SocLab pracuje obecnie nad wspomnianą diagnozą.

Składa się ona z kilku elementów, ale jednym z najważniejszych są spotkania warsztatowe z ludźmi kultury organizowane w największych podlaskich miastach:

w Bielsku Podlaskim – 30.09.2019 r. godz. 15.00 w Bielskim Domu Kultury ul. Kopernika 3.

w Augustowie – 17.10.2019 r. godz. 10.00 w Augustowskich Placówkach Kultury (miejsce do potwierdzenia)

w Suwałkach – 17.10.2019 r. godz. 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91

w Łomży – 24.10.2019 r. godz. 10.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1

Do udziału w warsztatach zapraszamy: przedstawicieli samorządu odpowiedzialnych za sprawy kultury, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych animujących życie kulturalne, artystów, wolontariuszy, nauczycieli i wszystkich głęboko zainteresowanych kondycją lokalnej kultury.

Celem spotkań jest przede wszystkim rozpoznanie specyfiki kultury w poszczególnych miejscowościach oraz przyjrzenie się zarówno najważniejszym problemom dotykającym pola lokalnej kultury jak i drzemiącym w nim potencjałom. 

Ufamy, że wnioski ze spotkania znacząco wpłyną na kształt przygotowywanej diagnozy, a w przyszłości również na strategię rozwoju kultury w województwie podlaskim.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa i wyrażenia swojej opinii! Zgłoszenia do udziału przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowych informacji udziela:

dr Maciej Białous

m.bialous@soclab.org.pl

tel. 508160212

Logo województwa podlaskiego

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Diagnoza stanu kultury
w województwie podlaskim”
współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego

 

Projekt Obserwatorium Żywej Kultury

Główne cele Obserwatorium Żywej Kultury to:

  1. stworzenie ogólnopolskiej sieci badawczej, w postaci współpracujących ze sobą zespołów badawczych (zwanych dalej Węzłami Regionalnymi) monitorującej stan kultury w kraju, w tym: realizacja wspólnego programu badań diagnostycznych ( badanie „Mapa Wiedzy i Niewiedzy o województwie”; badanie „Monitoring wydarzeń kulturalnych w województwie”) i programu podtrzymywania istniejących oraz tworzenia nowych baz danych;
  2. powstanie 4 portali internetowych służących prezentacji wyników pracy sieci (3 wojewódzkich i 1 centralnego).

Continue reading

Diagnoza oferty kulturalnej w Białymstoku

Celem badań było ustalenie liczby i typu wydarzeń kulturalnych odbywających się w Białymstoku, wskazanie, jakie czynniki wpływają na konstruowanie oferty kulturalnej, w jaki sposób jest promowana, jak oceniają ją jej odbiorcy i twórcy oraz w jakim stopniu koresponduje ona z potrzebami i stylami uczestnictwa w kulturze mieszkańców Białegostoku.Continue reading

Akcja BUMERANG

Międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, w którym Fundacja SocLab odpowiadała za ewaluację pilotażowych innowacyjnych działań związanych z wolontariatem młodzieży w ich społecznościach lokalnych. Continue reading

Współpraca transgraniczna – prezentacja wyników badań i debata

FUNDACJA „SOCLAB” oraz FUNDACJA „SĄSIEDZI BEZ GRANIC” zapraszają na spotkanie dotyczące dyplomacji samorządowej w województwie podlaskim
w dniu 27 listopada (środa) o godz.13.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej Białystok, ul. Odeska 1

Program spotkania:

13.00-13.45
Prezentacja wyników badań realizowanych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” pt. „Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim”

13.45-14.00
przerwa kawowa

14.00 – 15.30
Debata na temat: „Rola samorządu terytorialnego w polskiej polityce zagranicznej” z udziałem Panelistów:
Andrzej Chodkiewicz (Konsul Generalny RP w Grodnie),
Małgorzata Dudzińska (Dyrektor Stowarzyszyszenia „Euroegion Niemen”),
Prof. Eugeniusz Mironowicz (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Katedra Polityki Międzynarodowej, UwB),
Prof. Andrzej Sadowski (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Wielokulturowości, UwB),
Robert Tyszkiewicz (Poseł na Sejm RP),
Anatol Wap (Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

15.30- 16.00
Lunch

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25.11.2013 mailem na adres: soclab@soclab.org.pl

Kontakt do organizatorów:
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”: soclab@soclab.org.pl, tel. 731205213
Fundacja „Sąsiedzi bez granic”: sasiedzibezgranic@gmail.com, tel. 604 670 505

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.